לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

קבלת תמיכה עבור ביצוע מחקר או פרויקט מלווה בהערכה
  • המכללה מודעת לכך שמחקר עשוי לארוך זמן רב ולהיות כרוך בהוצאות מרובות. לכן, מרצה יוכל לקבל תמיכה למחקר מהמכללה גם אם קיבל סיוע כספי ממקורות אחרים. תמיכת המכללה מותנית בהגשת קבלות. לא ניתן לקבל מימון כפול עבור אותה הוצאה.

  • קבלת תמיכה כספית לביצוע מחקר מותנית בהגשת הצעה למחקר לרשות המחקר ובאישורה. יש לכתוב את ההצעה בהתאם להנחיות המופיעות בנוהל הגשת הצעת מחקר (ראה - נוהל הגשת הצעת מחקר ) ובכלל זה התחייבות החוקר לתנאים הבאים:

- השלמת המחקר או הערכת הפרוייקט בתקופה שנקבעה.

- הגשת דו"ח מסכם לרשות המחקר, עם סיום המחקר או הערכת הפרוייקט, ולא יאוחר
משלושה חודשים מתום שנת קבלת התמיכה. במקרה של מחקר הנמשך למעלה
משנה, יש להגיש דו"ח התקדמות קצר בתום כל שנה בה קיבל החוקר תמיכה.

- תנאי הכרחי לתמיכת המכללה היא ציון המכללה כמוסד השיוך של החוקר בצורה
נאותה בכל פרסום של המחקר או דו"ח הערכה של הפרוייקט, או של חלקים ממנו
.

- יש להעביר לרשות המחקר עותק של כל פרסום.