לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

רשות המחקר - ועדת האתיקה

רשות המחקר משמשת כוועדת אתיקה במכללה במתן חוות דעת לחוקרים וסטודנטים ובבחינת העקרונות האתיים של ביצוע המחקר. הוועדה פועלת כסמכות נטולת אינטרסים בביצוע המחקר ופועלת עפ"י עקרונות האתיקה של ה-APA בחינת ההשלכות האפשריות של בצוע המחקר על הנבדקים (מבחינה מוסרית, נפשית ופיזית וחברתית).

גיבוש נהלי הפעולה של ועדת האתיקה והכתוב במסמך זה מתבססים על הנוהל שגובש במכון מופ"ת ובאישור המחברים הותאמו לצרכי המכללה.
סקירת מידע של מכון מופ"ת בנושא אתיקה במחקר חינוכי – קווי יסוד, עקרונות ותהליכי אסדרה - לעיון לחץ כאן

קווי יסוד של פעולתה של וועדת האתיקה:

א. האחריות לביצוע המחקרים:

 • האחריות חלה על חבר סגל להיות מיודע בנוגע למחויבות האתית של ביצוע מחקרים עם נבדקים בני - אדם. ניתן להשיג את המידע באתר האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה בקישור זה
 • האחריות החוקית להגנת זכויותיהם של "נבדקים בני-אדם" הינה בידיו של חבר הסגל המבצע את המחקר ואינה באחריותה של הוועדה.
 • הפנייה לוועדת האתיקה תעשה ביוזמתו של החוקר או צוות המחקר ולא חלה חובה לחברי הסגל לפנות לקבלת אישור או ייעוץ בביצוע המחקר. יש לציין, כי בחלק מהצעות המחקר החוקרים נדרשים לקבל אישור של ועדת האתיקה על מנת לפנות לקרן למימון מחקר או בכדי לפרסם את המחקר בכתבי עת מסוימים.
 • אישור ועדת האתיקה לגבי מחקרים המבוצעים ע"י סטודנטים - ההחלטה באם מחקר של סטודנט מצריך אשור וועדת האתיקה, נשארת בידי המנחה. במקרים אלו, הפניה לועדת האתיקה תעשה ע"י המנחה של הסטודנט ולא הסטודנט עצמו. יש לציין, כי ברוב המקרים אין צורך להפנות בקשות לוועדת האתיקה והמנחה יכול להסתפק בהתייעצות בע"פ עם הוועדה.
 • הליך קבלת אישור ועדת האתיקה – הבקשה לאישור וועדת האתיקה תוגש לפני תחילת ביצוע המחקר. ראה פרטים לגבי המסמכים הנדרשים לאישור הבקשה בסעיף ד'.
 • ועדת האתיקה תבחן את ההצעה ותשיב לחוקר בפרק זמן של כשלושה שבועות. הועדה יכולה לאשר את המחקרים המוגשים לה, לדרוש שייערכו בהם שינויים כתנאי לאישור וכן להחליט שאינה מאשרת אותם. במקרים שבהם הוועדה תחליט שלא לאשר מחקר יהיה עליה לפרט את הנימוקים לכך בכתב.
 • אם הועדה החליטה שלא לאשר את המחקר, זכאי/ת החוקר/ת הראשי/ת לערער על ההחלטה בפני מליאת הוועדה, בצירוף מכתב המפרט את נימוקי הערר. הועדה תדון בשנית בבקשה החלטה תימסר לחוקרים בכתב בתוך שלושים ימי עבודה מיום הגשת הערר. החלטה זו תהיה סופית ומחייבת.
 • אישור ועדת האתיקה אינו תקף בכל מקרה שהמחקר נוגד את הוראות החוק, ובכלל זה את הוראותיו של המדען הראשי במשרד החינוך.
 • ועדת האתיקה אינה מהווה תחליף לוועדת הלסינקי למחקרים רפואיים או למחקרים שיש בהם מגע פיזי עם בעלי חיים או בני אדם. בכל מחקר מן הסוגים שמפורטים בסעיף זה יש לפעול לקבלת האישורים המתאימים מוועדת הלסינקי במוסד שבו מתבצע המחקר.

ב. תכנון המחקר:

 • בשלב תכנון המחקר חובת החוקרים לוודא עמידה בעקרונות האתיים בהתאם לנוהל זה. מומלץ להיוועץ בקוד האתי של האיגוד האמריקני למחקר בחינוך, בקישור זה
 • כמו כן, מומלץ לעיין בסקירה בנושא שערך ד"ר דניאל שפרלינג ממרכז המידע שבמכון מופ"ת, הנמצא בקישור זה
 • יש להקפיד בהליך תכנון המחקר וביצועו על שמירת הכבוד, הרווחה והבטיחות של המשתתפים. זהות המשתתפים לא תיחשף בכל שלב שהוא במחקר אלא בהסכמתם המפורשת שתינתן בכתב.
 • יש לבחון בשלב תכנון המחקר את כלל הסיכונים האפשריים למשתתפים.
 • אנשים ישתתפו במחקר רק לאחר שהביעו הסכמה מדעת ומראש.
 • הסכמה מדעת תינתן לאחר שיובהרו למשתתפים באופן ברור מטרות המחקר, מהלכו, התועלת הצפויה מהמחקר והסיכונים הכרוכים בהשתתפות בו. המשתתף ייתן את הסכמתו בכתב.
 • לא יופעל על אדם לחץ ישיר או עקיף להשתתף במחקר.
 • כל משתתף רשאי לסרב להשתתף במחקר ו/או להפסיק את השתתפותו בכל עת. על החוקרים לציין במפורש בפני המשתתפים כי שמורה בידם הזכות להפסיק את השתתפותם בכל עת.
 • קטינים או בעלי מוגבלות שאינם מסוגלים לתת הסכמה בכתב מדעת ומראש ישתתפו במחקר רק לאחר הסכמה מדעת מראש של האפוטרופוסים החוקיים שלהם (בדרך כלל ההורים). בנוסף, יש להסביר להם בעל פה את מטרותיו של המחקר, ולהבהיר להם כי הם זכאים להפסיק את השתתפותם בכל עת.
 • במחקרים שיש בהם דרישה מתודולוגית המצריכה הסוואה זמנית של מטרת המחקר האמתית רשאים החוקרים, באישור ועדת האתיקה, לספק מידע חלקי בלבד ולדחות את מתן ההסבר המלא על מטרות המחקר עד לתום הניסוי או תכנית ההתערבות. לאחר מכן על החוקרים למסור למשתתפים מידע מלא על המחקר כמפורט לעיל.
 • ההשתתפות במחקר היא בהתנדבות, והמשתתפים לא יקבלו עליה תגמול כספי. ניתן יהיה לתת שי סמלי וצנוע. אם יינתן שי יש לציין זאת בבקשה לאישור האתי של המחקר במקום המיועד לכך.
 • במחקרים אנתרופולוגיים או אתנוגרפיים בהם אין אפשרות לקבל הסכמה מדעת מכל המשתתפים יש לעדכן את אותם במידת האפשר על קיומו של המחקר ובכל מקרה – כאשר לא ניתן ליידע או לקבל הסכמה מדעת - אין לחשוף אותם למצבים שלא היו נתקלים בהם אלמלא היה מתקיים מחקר.
 • במידה ובמהלך המחקר יש חשש כי נגרמו למשתתפים או למשפחותיהם סיכונים או נזקים בלתי צפויים יש לפעול מיד להסרת הסיכון, כולל באמצעות הפסקת המחקר. בד בבד יש לדווח בעניין זה לאלתר לוועדת האתיקה.
 • החוקר/ת הראשי/ת אחראי/ת לכך שהמחקר יתועד באופן ברור ומדויק.
 • במידה ובוצע שינוי מהותי בכלי המחקר, במהלך המחקר או באוכלוסיית המשתתפים יש להגיש בקשה חדשה לוועדת האתיקה.
 • לא יאושר מחקר אשר לדעתה של ועדת האתיקה יש בו סיכון משמעותי למשתתפים, גם אם אלה נתנו את הסכמתם מדעת.

ג. פרסום התוצאות:

 • החוקרים יעשו ככל הנדרש כדי להבטיח שהרעיון למחקר, תכנונו, אופן איסוף הנתונים, ניתוחם, התוצאות המפורסמות ופרשנותן יהיו שלהם בלבד, ולא יועתקו ממקור אחר ללא אישור או ללא ציון מפורש של המקור בפרסום, ושהפרסום אינו נגוע בגניבת דעת או בגניבת רעיונות (פלגיאט).
 • החוקרים יישאו באחריות מלאה למחקר הנושא את שמם, וינקטו אמצעי זהירות סבירים כדי להבטיח שהתוצאות המדווחות נאמנות לממצאים שנבעו ממנו, ואין בהן מצג שווא או הטעיה.

ד. מסמכים לאישור הבקשה
החוקרים יצרפו לבקשה לאישור אתי של המחקר את המסמכים שלהלן:

 • טופס בקשה לאישור ועדת האתיקה למחקרים - יש לפרט בטופס הבקשה את הפרטים הבאים: מטרות המחקר, שיטת המחקר, כלי המחקר, האוכלוסייה הנבדקת, תיאור הסיכונים הצפויים לנבדק (כולל חוסר נוחות), האמצעים שינקטו לשמירת האנונימיות של הנבדקים, האמצעים שינקטו למזער סיכונים אלו, תרומת המחקר וכד'– נספח א'.
 • התחייבות החוקרים להבטחת זכויות המשתתפים במחקר - נספח ב'.
 • מכתב פנייה למשתתפים במחקר (יש להתאים את שפת הפנייה לשפת האם של המשתתפים) - נספח ג'.
 • טופס הסכמה מדעת (יש להתאים את שפת הפנייה לשפת האם של המשתתפים) - נספח ד'.
 • בקשה לאישור המוסד שהמחקר נערך בו לביצוע מחקר בתחומו (למשל: טופס בקשה לאישור של מנהל בית ספר לקיום של מחקר במוסדו).