תוספת שכר בגין זכייה במענקי מחקר חיצוניים

חבר סגל אקדמי שמועסק בהיקף של לפחות 50% משרה (כולל העסקה לפי שעות), יכול לקבל תוספת שכר בגין זכייה במענק מחקר חיצוני על פי הנוהל שניתן למצוא באתר רשות המחקר. להלן עיקרי הנוהל:

מענקי מחקר


מענקי מחקר הם כספים הממומנים ע"י גורם שמחוץ למכללה, המשמשים לצורך מחקרים המבוצעים בתוך המכללה ע"י חברי סגל אשר זכו במענקים (מלגות לסוגיהן אינן נחשבות כמענקי מחקר). תוספת השכר תשולם לחברי סגל אשר משמשים כחוקרים ראשיים במחקרים הממומנים על ידי גורם שמחוץ למכללה.

תוספת השכר תשולם לחבר סגל שהגיש בקשה לקבלת התוספת, ושבקשתו אושרה על ידי רשות המחקר של המכללה על פי הכללים המפורטים במסמך זה.

חישוב תוספת השכר

תוספת השכר בגין זכייה במענק מחקר תהיה בשיעור של 8% (שמונה אחוזים) מגובה מענק המחקר, עד לתקרת תוספת שכר בסך 10,000 שקל לשנה. תוספת השכר תשולם לכל מחקר בנפרד וההגבלה בסך 10,000 שקל לשנה תחול על כל מחקר בנפרד.

במקרה בו מענק המחקר כולל יותר מחוקר ראשי אחד מהמכללה, תתחלק תוספת השכר ביניהם בחלקים שווים, כאשר התקרה כוללת לשנה תהייה 20,000 שקל למחקר. הגבלה זו חלה גם במקרה בהם יש יותר משני חוקרים ראשיים מקרב המכללה. אין הבדל אם מדובר במענק מחקר המאפשר תשלום שכר לחוקר הראשי מכספי המחקר, או לא.

תוספת השכר בגין זכייה במענק מחקר מותנית בכך שנותן המענק מאפשר לדווח על הוצאות תקורה בשיעור של 8% לפחות. במידה שאין אפשרות כזו תופחת תוספת השכר בגין זכייה במענק מחקר בהתאמה.

פירוט נוסף והסבר למתעניינים ניתן לקבל ברשות המחקר.