לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

נוהל ההגשה של הצעת המחקר

- יש להגיש את ההצעה בעברית או באנגלית, בדואר אלקטרוני למזכירת רשות המחקר לכתובת: gilaorfali@dyellin.ac.il

- אין הגבלה במועד הגשת הבקשות ובלבד שלא יאוחר מ-30 ביוני בכל שנת לימודים.

- ניתן להיוועץ ברשות המכללה בכל שלב של הכנת ההצעה ובמהלך הביצוע של המחקר.

- היקף הבקשה: עד 5 עמודים ברווח כפול (לא כולל רשימת מקורות).

- הצעת המחקר צריכה לכלול את הפרטים האלה:

  • שם ההצעה

  • פרטים אישיים: שם ותואר מגיש/י ההצעה

  • תרומת המחקר וחדשנותו מבחינה תאורטית ויישומית.

  • רקע עיוני קצר: סיכום קצר (כ- 2 עמודים) של ספרות המחקר והבסיס התיאורטי למחקר .

  • שאלות המחקר: שאלות המחקר צריכות להיות מעוגנות ברקע העיוני וממוקדות ככל האפשר.

  • פרוט הליך המחקר: המתודולוגיה של המחקר, אופן איסוף הנתונים ועיבודם, לוח זמנים, כולל מועד משוער לסיום המחקר.

  • רשימת מקורות: חייבת להיות התאמה מלאה בין המקורות שברשימה הביבליוגרפית למקורות המוזכרים בגוף ההצעה. כל המקורות יירשמו בנוסח אחיד על פי המקובל בתחום המחקר הספציפי.

  • פירוט הבקשה התקציבית:

- התמיכה ניתנת עבור איסוף נתונים (כולל שכר לעוזרי מחקר), התייעצות עם מומחה בהקשר למתודולוגיה
או עיבוד הנתונים והכנה לפרסום,

- רכישה של ציוד מתכלה או הוצאות הקשורות להליך איסוף הנתונים,

- לא יינתן תקציב עבור שכר לחוקרים או רכישת ציוד קבוע.

- בהצעת המחקר לא ייכלל תקצוב לכינוסים מדעיים (ראה סעיף תקצוב בנפרד לנושא זה).

- גופים נוספים המממנים את המחקר (אם יש כאלה).

- כל הצעה תעמוד לשיפוט על ידי ועדה שתקבע אד-הוק בהתאם לנושא ולשיטת המחקר.

- התמיכה תינתן על פי לוח הזמנים של המחקר והגשת קבלות על הוצאות במהלך המחקר. הסכום הסופי

יינתן לאחר קבלת דו"ח ביצוע המחקר ובו פירוט הממצאים עיקריים. יש לצרף קבלות מקוריות בלבד.

- קבלת הסיוע מרשות המחקר מותנית בהתחייבות החוקר:

1. להגיש לוועדה דו"ח התקדמות חצי שנתי באשר להתקדמות המחקר או הפרוייקט מראשית שנת

המענק ועד להגשת הדו"ח.

2. להשלים את המחקר או הפרוייקט בתקופה שנקבעה.

3. להגיש דו"ח מסכם, כמקובל בתחום, עם סיום המחקר או הפרוייקט, ולא יאוחר משלושה חודשים

מתום שנת המענק.

4. לציין את תמיכהת המכללה בצורה נאותה בכל פרסום של המחקר או הפרוייקט, או של חלקים ממנו.

5. להעביר לרשות המחקר עותק של כל פרסום.