נוהל תקצוב פעילות מחקרית ופרסום מחקרים של סגל המכללה

המכללה רואה חשיבות רבה בהשתתפותם של חברי הסגל האקדמי בתהליכי מחקר, בפרסום הידע ובשותפות בקהילה האקדמית בארץ ובחו"ל. בנוסף, המכללה רואה חשיבות בהשתתפותם של החוקרים במכרזים חיצוניים ובהגשת הצעות למחקרים במימון קרנות חיצוניות. לשם כך הוקצה תקציב שיעמוד לרשות המרצים החוקרים על פי הנוהל המפורט להלן.


תמיכה במחקר או החזר הוצאות יינתנו לחוקר רק אם קיבל אישור לכך מרשות המחקר (ראו נהלים והנחיות להלן).

• התמיכה תינתן למימון פעילות מהקטגוריות הבאות:

א. מחקר, פרויקט פרסום ספר או מאמר.

ב. השתתפות בכינוסים בחו"ל (נא ראו פרוט בדף המתאים).
ג. השתתפות בכינוסים בארץ (נא ראו פרוט בדף המתאים).

• סכום התמיכה לחבר סגל נקבע בהתאם לתקציב הרשות בכל שנה ויעמוד בשנת תשע"ז על 4000 ₪.

• ניתן יהיה לצבור את הסכום העומד לרשות החוקר במשך שנתיים, מראשית שנת הלימודים תשע"ז (1.9.2016) ועד לסיום שנת הלימודים תשע"ח (31.8.2018). תקציב שלא ינוצל עד 31.8.2018, לא יוכל לעבור לשנת הלימודים תשע"ט .


• הזכאים לקבלת תמיכה הם מרצים שעובדים במכללה בהיקף של לפחות 33% משרה על בסיס שעות תקן. הזכאות לקבלת התמיכה אינה מותנית בקביעות המרצה.


• מרצים שפרשו מעבודתם במכללה יוכלו להגיש בקשה לסיוע בפרסום מחקרים או השתתפות בכינוסים בחו"ל ובקשתם תישקל ע"י רשות המחקר בנפרד. סיוע זה לא יינתן לצורך
השתתפות בכינוסים בארץ.


• לא תינתן תמיכה במסגרת של הקצאת שעות לצורך ביצוע המחקר.


• כדי להבטיח את קבלת התמיכה בתוך אותה שנה יש להגיש את הבקשה ולקבל אישור מראש מרשות המחקר עד 1 במאי לכל המאוחר.


• אישור התמיכה כפוף לשיקולים אקדמיים ותקציביים של רשות המחקר ושל הנהלת המכללה.


• המכללה תסייע לחוקרים המעוניינים בכך להגיש הצעות לקרנות מחקר חיצוניות

.