mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי נשים ומגדר - תכנית הלימודים


הלימודים במרכז בנויים כמקובל במרבית המוסדות האקדמיים, מעשר שעות;

מתוכן ארבע קורסי חובה ומגוון רחב של קורסי בחירה, בהם יבחרו הלומדים על פי נטיות לבם,

תחומי העניין שלהם או התמחותם/ן.

סדר הלימודים 

א. סטודנט/ית שילמד/תלמד בארבע שנות לימודיו/ה במכללה 10ש"ש 

וימלא/תמלא את כל חובותיו/יה בחטיבה יקבל/תקבל תעודה שתלווה את תעודת הבוגר/ת.
ב. תכנית הלימודים  במכון כוללת קורסי חובה ובחירה. מומלץ לבחור בקורסי החובה בשנה הראשונה.

תכנית הלימודים

ימים/שעות

נ״ז

שם המורה

סמסטר

הקוד

שם הקורס

מס'

סידורי

קורסי חובה

מקוון

1

הד״ר ל׳ זמיר

ב׳

3172083-01

מי מפחד מפמיניזם?

(1)

         

העצמה במשפחה עם הדגש על העצמת נשים-

יפתח בשנה״ל תשע״ז

(2)

ד׳ 6,5

1

הד״ר ל׳ זמיר

ב׳

3172007-01

סקס שקרים ודיאטה- אתגרים חינוכיים

(3)

 

קורסי בחירה

 

קורסים 6-1 ניתנים במסגרת החוג לחינוך מבוגרים:

ב׳ 2,1

1

הד״ר ת׳ אשר

ב׳

3172064-01

הורים וילדים בעידן החדש

(1)

ב׳ 6,5

1

הד״ר ל׳ זמיר

א׳

3172005-01

מושגי יסוד באנדרגוגיה

(2)

ב׳ 6,5

1

הד״ר ל׳ זמיר

ב׳

3172086-01

פמיניזם, משפט וקולנוע

(3)

ד׳ 2,1

1

הד״ר ת׳ קלעג׳י

א׳

3172089-01

מגמות שינוי בהשכלת נשים בחברות מסורתיות: החברה החרדית והחברה הבדוואית

(4)

ב׳ 2,1

1

הד״ר ת׳ אשר

א׳

3172123-01

הורות במצבים לא פשוטים

(5)

קורסים 9-7 ניתנים במסגרת החוג למדעים:

ד׳ 2,1

2

מר א׳ אביטל

ש׳

3083026-01

מערכות יחסים בטבע

(7)

ד׳ 4,3

1

הד״ר א׳ בר

ב׳

3083079-01

חינוך לבריאות וקידום בריאות

(8)

ב׳ 8,7

1

הגב׳ י׳ אמיר

ב׳

3083014-01

תזונה בתבונה

(9)

קורס 10 ניתן במסגרת החוג לתקשורת:

א׳ 10,9

1

הגב׳ א׳ חזוני

א׳

3658034-01

קולנוע ישראלי

(10)

קורס 11 ניתן במסגרת החוג להיסטוריה ולימודי יהדות:

             

קורסים 13-12 ניתן במסגרת החוג לספרות:

ד׳ 2,1

1

הד״ר נ׳ נתנאל

א׳

3035060-01

ייצוגי אימהות בספרות

(12)

א׳ 4,3

1

הד״ר נ׳ נתנאל

ב׳

3035053-01

נשים בדרמה הקלאסית

(13)

קורס 11 ניתן במסגרת החוג לאמנות:

ד׳ 6,5

1

הד"ר ל׳ זמיר

א׳

3480007-01

השואה באמנויות ודרכי הוראתה (עיון)

(14)