mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל - מבנה ותכנית הלימודים

החוג מורכב משלוש מגמות לימוד. סטודנט המתמחה בחוג יקבע את מגמות התמחותו לפי הסדר הנראה לו, ויהא עליו לחלק את הקורסים לפי מגמות התמחותו.

 

מגמות הלימוד הן:

* היסטוריה כללית
* תולדות עם-ישראל
* מחשבת-ישראל

 

שלוש המגמות תתחלקנה כרונולוגית לשלושה מדורים:

* העת העתיקה
* ימי-הביניים
* העת החדשה

 

בכל מדור יכללו קורסים משני סוגים:

* קורסי מבוא
* קורסי העמקה

 

היקף הלימודים

סטודנט הלומד בחוג להיסטוריה ומחשבת ישראל יוכל לקבל B.Ed. בהוראת היסטוריה או בהוראת מחשבת ישראל, אך לא בשניהם. על סטודנט הבוחר ללמוד מחשבת ישראל לקבל ייעוץ מיוחד.

סטודנטים מחטיבת הביניים המתמחים בהיסטוריה ומחשבת ישראל חייבים ב-22 ש"ש. סטודנטים ממסלולים אחרים יקבלו ייעוץ מיוחד מראש החוג לקביעת היקף לימודיהם.

כתנאי לסיום לימודים בחוג, על כל סטודנט לקחת חלק בסיורים לימודיים, שהם חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים.

 

 

מעבר לדף הבית של החוג להיסטוריה ומחשבת ישראל

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך