mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי היסוד בלשון העברית
info

מרכז – מר עדי אמסטרדם

דוא"ל: aamsterd@dyellin.ac.il

תכנית לימודי היסוד בלשון – תפקידה להכשיר את פרחי ההוראה להיות מורים עבריים, היינו כאלה השולטים בעברית בצורה רהוטה ותקינה (מתווה ניר, תשס"ג, סעיף מטרות 1א). זאת משום שמהם יונקים ילדי ישראל את השפה העברית, והם להם דמות לחיקוי לא רק בממד הערכי אלא גם בממד התרבותי-לשוני. כיוון שכך יש להקנות לפרחי ההוראה ידע בסיסי על מבנה הלשון, על תפקידי הלשון ולחשוף אותם למגוון השימושים בשפה בהתאם לנסיבות התקשורתיות: מטרה, נמענים, מדיה ועוד.

טיפוח הקריאה הביקורתית והכתיבה האקדמית היא הכרח במוסדות האקדמיים להכשרת מורים. עלינו לגדל דור משכיל יותר המסוגל להתמודד עם עומס המידע העוטף אותו, למיין אותו ולעבד אותו, ובעיקר – לשפוט אותו באופן ביקורתי (אין די בהיכרות עם תבניות שפתו).

תכנית לימודי היסוד בעברית מיועדת לכלל הסטודנטים והסטודנטיות ולא למתמחי הלשון העברית בלבד. זאת לזכור, הכתיבה והקריאה מנגישים חברתית. תפקידנו לתת בידי פרחי ההוראה כלים להתמודדויות עם אופנויות השפה השונות, כדי שברבות הימים יעבירו לתלמידיהם – ילדי ישראל.

קורסי היסוד בלשון העברית הם קורסים סמסטריאליים (סה"כ 4 ש"ש).
שנה א:

  • "בעין בוחנת – קריאה וכתיבה ביקורתיות"
  • "מבוא להגה ולצורות"

שנה ב:

  • "כתיבה אקדמית"
  • "דקדוק שימושי"

סטודנטים הנדרשים בלימודים בהיקף של 6 ש"ש יידרשו ללמוד את הקורסים הבאים:

  • "העשרה לשונית" (1 ש"ש)
  • "רטוריקה" (1 ש"ש)

סטודנטים שהם עולים חדשים ילמדו בשנה א את הקורס "עולים על העברית" במקום קורסי החובה הרגילים לשנה זו. קורס זה מותאם לעולים ובמהלכו יושם דגש על קריאת טקסטים עיוניים וכן על היבטים דקדוקיים של השפה הכתובה.

המעבר לשנה ב יותנה בשני תנאים: (1) ציון סף 60 בבחינות של קורסי שנה א (2) ציון משוקלל סופי לכל קורס יהיה 70 לכל הפחות.

 

החלוקה לרמות לימוד תהיה על פי המפורט להלן:

רמת הלימוד מספר ש"ש ציון ברכיב המילולי בבחינה הפסיכומטרית ציון הלשון בבחינת הבגרות
א 6 ש"ש עברית ערבית עד 75
עד 90 עד 80
ב 4 ש"ש 91 - 120 81 - 104 76 - 89
ג 2 ש"ש 121 ומעלה 105 ומעלה 90 ומעלה

 

מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך