mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

back

לימודי יסוד - אמנות

info

אֳמנויות, המרכזת: הד"ר בתיה מעוז

טל': 02-6587508

דוא"ל: batyama@dyellin.ac.il

 


לימודי יסוד באֳמנויות

המטרות של לימודי האמנויות הן העמקת עולמם התרבותי של הסטודנטים והרחבתו, הקניית כלים לשילובן של האמנויות בהוראה ופיתוח פתיחות, רגישות ודרכים לביטוי אישי בתחומי האמנות השונים.

בהתאם למטרות אלה יודגשו שני כיווני לימוד עיקריים:

  1. קורסים יישומיים לשילוב האמנויות בהוראה הכוללת.
  2. קורסים העוסקים בהעשרה אישית בתחומי האמנות השונים.

סדר הלימודים

במסגרת לימודי היסוד באֳמנויות יכולים הסטודנטים לבחור בקורסים מתוך המגוון המוצע בחוג לאִמנויות בהתאם למצוין להלן. ניתן לבחור בקורסים מהתחומים הבאים: מוסיקה, אֳמנות, תאטרון (תאטרון כללי ותאטרון לילדים ולנוער), תנועה ומחול.

א. הגיל הרך: הסטודנטים ילמדו 9 ש"ש לימודי אמנויות. בשנה א' ילמדו קורס חובה אחד: "סדנת אמנויות" בהיקף של 4 ש"ש. עד סוף לימודיהם לתואר ילמדו הסטודנטים 5 ש"ש נוספות לימודי אמנויות: 1 ש"ש מכל תחום (סה"כ 4 ש"ש) ועוד 1 ש"ש לפי בחירתם.

סטודנטים שיבחרו להתמחות בחוג לאמנויות ילמדו 5 ש"ש לימודי יסוד באמנויות: 4 ש"ש "סדנת אמנויות" ועוד 1 ש"ש לפי בחירתם.

ב. החינוך היסודי: הסטודנטים ילמדו 4 ש"ש לימודי אמנויות.

סטודנטים שיבחרו להתמחות בחוג לאמנויות ילמדו 1 ש"ש לימודי יסוד באמנויות.

ג. החינוך המיוחד: הסטודנטים ילמדו 2 ש"ש לימודי אמנויות.

ד. על-יסודי: הסטודנטים ילמדו 3 ש"ש לימודי אמנויות.מעבר לרשימת חוגים ומסלולים - לימודי תואר ראשון בחינוך