student_portal

moodle

בחינות ועבודות סיום קורס

 

א. בחינות

קובץ להורדה של תקנון בחינות תשע"ח

ארגון בחינות

 1. רכז הבחינות יפקח על ניהול תקין של הבחינות ומהלכן.
 2. רכז הבחינות יקבע את מועדי א' ו-ב' של הבחינות ויפרסמם במהלך כל סמסטר. הבחינות תתקיימנה במועד ובחדר שיקבע רכז הבחינות.
 3. במועד א' תתקיימנה הבחינות בהשגחתו של מרצה הקורס.
 4. הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הבחינה או לקיים בחינה שאינה בימי ההוראה של הקורס ואינה על-פי מערכת שעות הסטודנט/המרצה.
 5. ייתכן שסטודנט ייאלץ להיבחן בשתי בחינות באותו יום.
 6. משך זמן הבחינה נקבע על-ידי המרצה.
 7. המרצה יהיה נוכח בבחינה במועד א' בכל סמסטר, אלא אם כן הוחלט אחרת. אין חובת נוכחות למרצה במועד ב'.
 8. מרצים וסטודנטים אינם רשאים לקבוע מועדים מיוחדים בלא אישורו של רכז הבחינות.

רשאים להשתתף בבחינות מי שמילאו אחר התנאים האלה:

 • סטודנטים שהשלימו את תשלומיהם למכללה;
 • סטודנטים שמילאו חובותיהם בקורס;
 • סטודנטים שיש ברשותם תעודה מזהה רשמית (תעודת זהות או כרטיס סטודנט), הכוללת  תמונה ברורה.

מועדי בחינות סיום קורס

בחינות תתקיימנה בסוף סמסטר א' ובסוף שנת הלימודים בשני מועדים: מועד א' ומועד ב'. התאריכים שייקבעו לקיום הבחינות יפורסמו בפורטל האישי של כל מרצה/סטודנט בראשית שנה"ל.

 • סטודנט רשאי  להיבחן במועד א' ובמועד ב'.
 • ההרשמה למועד ב' תיעשה דרך הפורטל האישי. ההרשמה למועד ב' באחריותו של הסטודנט.
 • סטודנט שלא יירשם למועד ב', לא יורשה להיבחן.
 • אין חובת נוכחות למרצה במועד ב'.

מועד בחינה מיוחד
מועד בחינה מיוחד לסטודנטים שנבצר מהם לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') של הבחינה.

 1. בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לדיקנט הסטודנטים לא יאוחר משלושה שבועות לאחר מועד ב'. אישור על ההחלטה יימסר לסטודנט בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני המועד המיוחד של הבחינה.
 2. סטודנט שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יקבל ציון 0 בבחינה.
 3. הציון הקובע - בכל מקרה, בין אם נבחן הסטודנט במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.
 4. סטודנט חייב להיבחן במועד המיוחד לא יאוחר מהתחלת שנת הלימודים העוקבת.

 

 

 

נסיבות המזכות במועד מיוחד

 

 1. שירות מילואים פעיל - ביום הבחינה; שירות במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות; או שירות מילואים במשך יותר מ- 9 ימים רצופים או יותר מ- 20 ימים במצטבר במהלך הסמסטר בו היה הסטודנט רשום לקורס, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.
 2. הורות חדשה - בסמוך ליום הבחינה; כשהבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה ליולדת; או כשבחינה של בן זוג של יולדת נערכה שבוע מיום האירוע המזכה, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.
 3. אבל - בחינה שהתקיימה עד 9 ימים לאחר פטירתו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בן/בת זוג, בן/בת) או עד 3 ימים לאחר פטירת סב/סבתא, ובתנאי שהמציא על כך אישורים מתאימים.
 4. אשפוז - בחינה שהתקיימה בתקופת האשפוז של הסטודנט בבית-חולים או ביומיים שלאחר שחרורו, ובתנאי שהמציא על כך אישורים רפואיים.
 5. אישור מדיקנט הסטודנטים – בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהסטודנט לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.

 

כללי התנהלות לפני התחלת הבחינה

 1. על הסטודנט לוודא לפני ההגעה למכללה את מועד הבחינה ואת מיקומו. מיקום הבחינה מופיע בפורטל האישי של הסטודנט.
 2. סטודנט שלא ייכנס לכיתה שאליה הוא רשום בפורטל, לא יורשה להיבחן.
 3. השתתפות הסטודנט בבחינה תתאפשר, רק אם שמו מופיע ברשימה השמית המצויה בידי המרצה/המשגיח. אם שמו אינו מופיע ברשימה, יוכל להשתתף בבחינה רק באישורה של רכזת הבחינות או באישורו של המרצה.
 4. על הסטודנט להציג תעודה מזהה (תעודת זהות או כרטיס סטודנט עם תמונה) לפני המרצה/המשגיח. ללא תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
 5. שליחת אדם אחר להיבחן במקום הסטודנט או התחזות לסטודנט אחר בבחינה משמען עבֵרות משמעת.
 6. סטודנט יורשה להיכנס לבחינה באיחור של 15 דקות בלבד ולא מעבר לכך, אך לא יהיה זכאי לתוספת זמן לכתיבת הבחינה בשל איחורו.
 7. תינוקות/ילדים לא יורשו להיכנס לכיתת הבחינה.
 8. סטודנטיות מיניקות לא יורשו להכניס תינוקות ולצאת ולהיניק במשך הבחינה.
 9. יציאה לשירותים מותרת, רק אם יש משגיח נוסף שנוכח בכיתת הבחינה.
 10. יציאה לשירותים מותרת לנשים בהיריון או בהצגת אישור מיוחד מרכזת הבחינות.

כללי התנהלות בעת הבחינה

 1. עם כניסתו של הסטודנט לכיתת הבחינה יהיה עליו להניח חומרי למידה, חפצים אישיים וכן מחשב נייד/טַבְּלֶט/טלפון נייד, כשהם כבויים וסגורים, בתיקו האישי. התיק יונח ליד שולחן המרצה/המשגיח. סטודנט שאין ברשותו תיק אישי יניח את חפציו, כולל הטלפון הנייד הכבוי, על שולחנו של המרצה/המשגיח.
 2. סטודנטים המשרתים בשירות הביטחון/כוננים לא יורשו להשאיר טלפונים ניידים דלוקים בעת הבחינה.
 3. על הסטודנט לשבת במרווח של כיסא אחד לפחות מסטודנט אחר. פיזור הסטודנטים בכיתת הבחינה ייעשה על ידי המרצה/המשגיח. המשגיח רשאי על-פי שיקול דעתו להעביר סטודנט למקום אחר במהלך הבחינה.
 4. בטרם תחל הבחינה יקבל הסטודנט עותק אחד של הבחינה ומחברת שבה יכתוב את תשובותיו. יש למלא בכל מחברת או שאלון בבחינה רק את מספר תעודת הזהות, כולל ספרת ביקורת, בכתב יד ברור על מנת לשמור על אנונימיות במבחנים.
 5. לאחר שהסטודנט נרשם וקיבל לידיו את הבחינה, הוא נחשב לנבחן. אם הסטודנט אינו מעוניין להמשיך בבחינה, עליו להחזיר את שאלון הבחינה ואת מחברת הבחינה למרצה/למשגיח ויוכל לצאת לאחר 15 דקות בלבד. לאחר עזיבתו, אין הסטודנט רשאי לחזור לכיתת הבחינה.
 6. שאלון הבחינה הוא שאלון אישי, אין להעבירו במהלך הבחינה וחל איסור מוחלט לצלם אותו.
 7. יש לקרוא בהקפדה את ההוראות הכתובות על גבי המחברת ועל גבי שאלון הבחינה.
 8. החומר המותר לשימוש בבחינה הוא זה הנזכר בטופס הבחינה בלבד.
 9. בבחינה שבה החומר סגור יוכל הסטודנט להשתמש במכשירי כתיבה בלבד. מכשירי כתיבה הנתונים בתוך קלמר יוצאו ממנו, כי קלמר אסור בשימוש בעת הבחינה.
 10. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד ולהקפיד על כתב יד ברור ועל ניקיון הבחינה. את התשובות יש לכתוב על גבי עמוד אחד בלבד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. טיוטה תיכתב רק בצדו השני של הדף ותימחק באמצעות סימון מחיקה ברור לפני מסירת הבחינה. בראש עמוד הטיוטה יכתוב הסטודנט "טיוטה" באופן ברור.
 11. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם. סטודנט המבקש לפנות בשאלה או בבקשה למרצה/למשגיח יעשה זאת בהרמת יד.
 12. בתום הבחינה יש למסור את השאלון /מחברת הבחינה למרצה/למשגיח, לחתום ולוודא שהמרצה/ המשגיח סימנו שמחברת הבחינה נמסרה ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.
 13. אם הבחינה, שהחזרתה סומנה, אבדה ואיננה נמצאת, ייגש הסטודנט לרכזת הבחינות לבירור עניינו.
 14. אם יתברר כי חסרים שאלונים, יודיע המרצה/המשגיח לרכזת הבחינות שתטפל בעניין.
 15. סטודנט שנחשד בהעתקה יורשה לסיים את הבחינה, אך פרטיו יועברו לרכזת הבחינות.

 

כללים לסטודנטים בעלי התאמות במבחנים מטעם מרכז "אתגר"

 1. ההתאמות ניתנות רק על-פי ההחלטה שהתקבלה במרכז "אתגר", והן מותאמות לכל סטודנט.
 2. על הסטודנט להציג בפני המרצה את כרטיס ההתאמות שניתן לו ממרכז "אתגר" שבועיים לפני הבחינה. כרטיס התאמות הוא כרטיס אישי, ואין להעבירו לסטודנט אחר.
 3. על הסטודנט להיכנס ל"פורטל הסטודנט" ולציין את פרטי זכאותו להתאמות לפני כל תקופת בחינות, על- פי המועדים שיפורסמו על-ידי מדור הבחינות בתחילת כל שנה אקדמית, כדי לאפשר למדור הבחינות להיערך לתנאי הבחינה המיוחדים שיזמין הסטודנט.
 4. סטודנט שלא ציין את זכאותו להתאמות ב"פורטל הסטודנט" ובשל כך לא הגיעה בקשתו למדור הבחינות, לא יהיה זכאי להתאמות בבחינות.
 5. מתן ההתאמות לסטודנט בעת הבחינה יתאפשר רק בהצגת כרטיס ההתאמות ממרכז "אתגר" ולא על-פי שיקול דעתו של המרצה/המשגיח.
 6. על הסטודנט להצטייד בכל בחינה, הן במועד א' הן במועד ב' הן במועד אחר, בכרטיס ההתאמות ממרכז "אתגר". סטודנט שלא יציג כרטיס התאמות ממרכז "אתגר" בזמן הבחינה, אין לאפשר לו את ההתאמות.
 7. מדור הבחינות ומרכז "אתגר" יפרסמו מדי שנה הנחיות מעשיות מדויקות בנוגע לכל התאמה והתאמה. המרצים והסטודנטים מחויבים לפעול על-פי ההנחיות. ניתן לקרוא את ההנחיות באתר של מרכז "אתגר".

 

סטודנט שלא יכבד את הכללים בתקנון זה, יירשם שמו, תיפסל בחינתו, יימסרו פרטיו לרכזת הבחינות ותדווַח התנהלותו לוועדת משמעת.

 


ב. עבודות המוגשות במסגרת קורסים

 • יש להכין את העבודות לפי כללי הכתיבה האקדמית על פי דרישות המרצים. לא יתקבלו עבודות שלא הוכנו על-פי הכללים האלו.
 • יש לרשום בדף הראשון של העבודה את הפרטים האלה: שם המרצה, שם הקורס, קוד הקורס, שם הסטודנט/ית, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון בבית / טלפון נייד, מסלול / התמחות, תאריך ההגשה.
 • יש להגיש עבודות מודפסות משני צדי הדף.
 • מועד הגשת העבודה ייקבע על ידי המרצה. מועד ההגשה לא יהיה מאוחר משלושים יום ממועד סיום הסמסטר.
 • סטודנט שלא מסר עבודה בזמן, או שקיבל ציון 'נכשל' ייאלץ לחזור על הקורס.
 • על הסטודנט לשמור עותק של כל עבודה שהגיש. אין המכללה אחראית לעבודה שאבדה.

החזרת בחינות ועבודות

 • בחינות ועבודות שהוגשו במסגרת הקורסים יישמרו בארכיב המכללה שנה וחצי בלבד.
 • על הסטודנטים מוטלת האחריות לקחת את עבודותיהם ומבחניהם מהארכיב.

 

בכל שנה ב-1 בינואר ייגרסו כל המבחנים והעבודות שלא נלקחו  במהלך שמונה עשר החדשים (כלומר, שנה וחצי) שקדמו לתאריך זה.