student_portal

moodle

מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים היא יחידה מנהלית המאגדת בתוכה את כל ענייני הסטודנטים, בכל נושא הקשור ל:

  • תכניות הלימוד במכללה
  • מעבר הסטודנט משנה לשנה
  • מבחנים
  • ציונים
  • הכנת מערכת שעות
  • שאלון עו"ה
  • אישורים על לימודים ובתעודות (מנהל הסטודנטים מאשר את סיום לימודיו של הסטודנט). 

חובה על כל סטודנט לעיין באופן יסודי ומדוקדק בדרישות המכללה כפי שהן מופיעות בתקנון המכללה ולדעת את כל הנדרש ממנו לקבלת התואר.

ניתן לפנות למינהל הסטודנטים בשעות קבלה בימים א'-ה' 12:15-9:30 , 14:15-13:45.

בנין א' קומה 2 חדר 224

טלפון:

02-6558127

02-6558136

02-6587504

02-6587571

פקס:

02-6587572