student_portal

moodle

לוח שנה אקדמי

תשע"ז 2016-2017

להורדת קובץ לוח השנה האקדמי - לחצו כאן

סמסטר

אירוע

הערות

יום

תאריך לועזי

תאריך עברי

שעות

א'

תחילת אימוני הוראה

ה

1.9.16

כ"ח באב תשע"ו

יום אוריינטציה

באחריות אגודת הסטודנטים

ה

27.10.16

כ"ה בתשרי תשע"ז

פתיחת שנת הלימודים תשע"ז

א

30.10.16

כ"ח בתשרי תשע"ז

אירוע פתיחת שנה

מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת

ב

31.10.16

כ"ט בתשרי תשע"ז

12:00-14:00

אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל

ד

2.11.16

א' בחשוון תשע"ז

18:45 התכנסות

19:30 כניסה לאולם

טקס לציון יום הזיכרון ליצחק רבין

הפסקת לימודים מאושרת

א

13.11.16

י"ב בחשוון תשע"ז

10:00-12:00

הדלקת נר שני של חנוכה

הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים

א

25.12.16

כ"ה בכסלו תשע"ז

16:15 -15:45

חופשה

חופשת חנוכה

ה- א

29.12.16

1.1.17

כ"ט בכסלו – ג' בטבת תשע"ז

כנס ספרות ילדים

ה

29.12.16

כ"ט בכסלו תשע"ז

יום סגל מנהלי סמסטר א'

משרדי המכללה יהיו סגורים

א

1.1.17

ג' בטבת תשע"ז

יום ספרות ילדים

ה

19.1.17

כ"א בטבט תשע"ז

סיום סמסטר א'

א

29.1.17

ב' בשבט תשע"ז

בחינות

תקופת בחינות מועד א'

ב - ו

30.1.17-24.2.17

ג' בשבט – כ"ח בשבט תשע"ז

יום סגל אקדמי לסמסטר א'

ד

1.2.17

ה' בשבט תשע"ז

חופשה

חופשת סמסטר א'

א - ו

3.3.17 - 26.2

ל' בשבט - ה' באדר תשע"ז

ב'

פתיחת סמסטר ב'

א

5.3.17

ז' באדר תשע"ז

יום האישה הבין-לאומי

ב

6.3.17

ח' באדר תשע"ז

10:00-12:00

פעילות פורים

מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת

ד

8.3.17

י באדר תשע"ז

12:00-14:00

חופשה

חופשת פורים

א -ב

12-13.3.17

י"ד – ט"ו באדר תשע"ז

בחינות

תקופת בחינות מועד ב'

א-ה

א- ד

26-30.3.17 2-5.4.17

כ"ח באדר - ט' בניסן תשע"ז

שבוע התנסות מעשית מרוכז

לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. שימו לב - סדנאות הסטאז', לימודי המשך ותכניות התואר השני – הלימודים יתקיימו כסדרם.

א - ו

19-23.3.17

כ"א - כ"ה באדר תשע"ז

יום סגל מנהלי

ה

6.4.17

י בניסן תשע"ז

חופשה

חופשת פסח

א-ב

2-17.4.17

ו' - כ"א בניסן תשע"ז

טקס לציון יום השואה

ב

24.4.17

כ"ח בניסן תשע"ז

10:00-12:00

יום הזכרון - טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

הלימודים יסתיימו ב- 16:00

א

30.4.17

ד' באייר תשע"ז

10:00-12:00

חופשה

יום הזיכרון ויום העצמאות

נדחו

ב-ג

1-2.5.17

ה'-ו' באייר תשע"ז

ערב יום הסטודנט

הלימודים יסתיימו ב-16:00

ג

23.5.17

כ"ז באייר תשע"ז

חופשה

יום הסטודנט

מטעם אגודת הסטודנטים

ד

24.5.17

כ"ח באייר תשע"ז

טקסי הענקת תארים ותעודות

ד-ב

24-29.5.17

כ"ח באייר-ד' בסיון תשע"ז


בשעות אחה"צ

חופשה

שבועות

ג-ה

30.5-1.6.17

ה'-ז' בסיון תשע"ז

אירוע סיום השנה + פעילות צמי"ד

מטעם אגודת הסטודנטים

ב

19.6.17

כ"ה בסיון תשע"ז

12:00-14:00

סיום סמסטר ב'

ד

28.6.17

ד' בתמוז תשע"ז

יום סגל אקדמי לסיום שנה"ל

ג

27.6.17

ג' בתמוז תשע"ז

בחינות

בחינות מועד א' סמסטר ב'

ג-ב

29.6-24.7.17

ג' בתמוז – א' באב תשע"ז

חופשה

צום תשעה באב

המכללה סגורה

ג

1.8.17

ט' באב תשע"ז

בחינות

בחינות מועד ב' סמסטר ב'

א-ה

3-14.9.17

י"ב -כ"ג באלול תשע"ז

תחילת אימוני הוראה לשנת תשע"ח

ו

1.9.17

י' באלול תשע"ז

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

א

22.10.17

ב' בחשון תשע"ח

הארות:
1. לוח השנה נקבע במקביל ללוח חופשות בתי הספר של משרד החינוך
2. יתכנו שינויים במועדים שנקבעו
3. האודיטוריום יהיה פנוי שעתיים לפני כל התכנסות. באחריות המרצים בשיעור הקודם להתכנסות לתכנן פעילות חלופית, מתוקשבת או אחרת.
4. הערה לסגל האקדמי: שנה"ל תשע"ז מסתיימת ביום ב', א' באב, 24.7.17 בתום תקופת הבחינות. היעדרות במהלך שנה"ל מחייבת אישור של הוועדה להיעדרויות סגל אקדמי. לפרטים יש לפנות ליחידת משאבי אנוש בהוראה.
5. בהתאם להמלצת המל"ג המכללה מבצעת התאמות בלוח השנה עבור סטודנטים שאינם יהודים. המכללה רואה חשיבות רבה בכיבוד חופש הדת של כלל ציבור הסטודנטים במכללה.

להלן מובאת רשימת החגים הלא יהודיים:
חגי הנוצרים

החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג המולד

24-26.12.2016

6-8.1.2017
הארמנים:
18-20.1.2017

ראשית השנה

1.1.2017

14.1.2017

ההתגלות

6.1.2017

19.1.2017

הבשורה

נדחה בגלל הפסחא

25.3.2017

7.4.2017
הארמנים:
20.4.2017

יום ראשון של הדקל

9.4.2017

9.4.2017

פסחא (שלושה ימים)**

14-17.4.2017

14-17.4.2017

העלייה השמימה

25.5.2017

25.5.2017

שבועות (יומיים)

4-5.6.2017

4-5.6.2017

חגי המוסלמים
חג אל-אדחה (הקורבן) 10-15.9.2016
הראשון במוחרם (ראש השנה) 3.10.2016
חג מולד הנביא 12.12.2016
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' 26.4.2017
צום הרמדאן מתחיל 27.5.2017
חג אל-פיטר 26-28.6.2017

היות וראש החודש נקבע על פי זמן חידוש הלבנה, עלולים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים.

חגי הדרוזים
חג אל-אדחה 10-15.9.2016
חג הנביא שועיב (יתרו) 24-28.4.2017
חג אלח'ידר (אליהו הנביא) 25.1.2017

6. חמשת המועדים המצוינים להלן סומנו בלוח השנה בסימון בלבד, ללא פירוט בתחתית הלוח, למעט שעת הפעילויות. התאריכים המדויקים מצוינים בטבלאות נפרדות בהמשך.

  • ימים פתוחים
  • ישיבות ראשי היחידות האקדמיות
  • מועדי ישיבות ועדת הוראה
  • סמינריון מחקר בראשות פרופ' זמירה מברך
  • ישיבות הערכה

מועדי הימים הפתוחים
הימים הפתוחים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 16:00 – 19:00

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

משתלמים בחנ"מ בחברה הערבית

16.3.2017

י"ח באדר תשע"ז

כללי

23.3.2017

כ"ה באדר תשע"ז

כללי

18.5.2017

כ"ב באייר תשע"ז

כללי

13.7.2017

י"ט בתמוז תשע"ז

כללי

7.9.2017

ט"ז באלול תשע"ז


מועדי ישיבות ועדת הוראה
הישיבות תתקיימנה בימי רביעי, בין השעות 19:15-17:45

מספר ישיבה

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

1

16.11.2016

ט"ו בחשוון תשע"ז

2

14.12.2016

י"ד בכסלו תשע"ז

3

18.1.2017

כ' בטבת תשע"ז

4

15.2.2017

י"ט בשבט תשע"ז

5

15.3.2017

י"ז באדר תשע"ז

6

19.4.2017

כ"ג בניסן תשע"ז

7

17.5.2017

כ"א באייר תשע"ז

8

14.6.2017

כ' בסיון תשע"ז

9

12.7.2017

י"ח בתמוז תשע"ז


מועדי סמינריון מחקר בראשות פרופ' זמירה מברך
המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 17:30-16:00

מספר מפגש

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

1

30.11.2016

כ"ט בחשון תשע"ז

2

4.1.2017

ו' בטבת תשע"ז

3

1.2.2017

ה' בשבט תשע"ז

4

29.3.2017

ב' בניסן תשע"ז

5

26.4.2017

ל' בניסן תשע"ז

6

7.6.2017

י"ג בסיון תשע"ז

7

5.7.2017

י"א בתמוז תשע"ז


ישיבות ראשי היחידות האקדמיות
המפגשים יתקיימו בימי ד' בין השעות 18:00 - 19:30

מספר מפגש

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

1

9.11.2016

ח' בחשון תשע"ז

2

11.1.2017

י"ג בטבת תשע"ז

3

8.3.2017

י' באדר תשע"ז

4

21.6.2017

כ"ז בסיון תשע"ז

מועדי ישיבות הערכה

תאריך

שעות

תאריך

שעות

מסלול

סמסטר א'

סמסטר ב'

ח"מ בחברה הערבית

יום א' – 19.3.2017

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3 – 19:00

יום א' – 2.7.2017

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3 – 11:00

יסודי

יום ב' – 27.3.2017

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3 – 19:00

יום ב' – 3.7.2017

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3 – 11:00

גיל רך

יום ג' – 28.3.2017

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3- 19:00

יום ג' – 4.7.2017

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3 – 11:00

מלמ"מ

יום ג' – 21.3.2017

א/1 - 16:00

יום ג' – 4.7.2017

א/1 -13:30

חינוך מיוחד

יום ד' – 22.3.2017

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3 – 19:00

יום ד' – 5.7.2017

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3- 11:00

על-יסודי

יום ב' – 20.3.2017

א/1 – 16:00

יום ה' – 6.7.2017

א/1- 9:00

ולדורף

יום ד' – 22.2.2017

א/1 – 10:00

יום ה' –5.7.2017

א/1- 10:00