student_portal

moodle

לוח שנה אקדמי

תשע"ח 2017-2018

קובץ לוח אקדמי לשנת תשע"ח להורדה

סמסטר

אירוע

הערות

יום

תאריך לועזי

תאריך עברי

שעות

א'

תחילת אימוני הוראה

ו

1.9.17

י' באלול תשע"ז

יום אוריינטציה

באחריות אגודת הסטודנטים

ד

18.10.17

כ"ט בתשרי תשע"ח

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח

א

22.10.17

ב' בחשוון תשע"ח

אירוע פתיחת שנה

מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת

ב

23.10.17

ג' בחשוון תשע"ח

11:15-12:45

אירוע פתיחת שנת הלימודים לסגל

ד

25.10.17

ה' בחשוון תשע"ח

18:45 התכנסות

19:30 כניסה לאולם

טקס לציון יום הזיכרון ליצחק רבין

הפסקת לימודים מאושרת

ד

1.11.17

י"ב בחשוון תשע"ח

13:15-14:45

הדלקת נר שני של חנוכה

הפסקה פעילה מטעם אגודת הסטודנטים

ד

13.12.17

כ"ה בכסלו תשע"ח

16:15 -15:45

חופשה

חופשת חנוכה

ה- ד

14-20.12.17

כ"ו בכסלו – ב' בטבת תשע"ח

כנס ספרות ילדים

ד

20.12.17

ב' בטבת תשע"ח

יום סגל מנהלי סמסטר א'

משרדי המכללה יהיו סגורים

ה

14.12.17

כ"ו בכסלו תשע"ח

יום ספרות ילדים

ה

11.1.18

כ"ד בטבט תשע"ח

סיום סמסטר א'

ה

25.1.18

ט' בשבט תשע"ח

בחינות

תקופת בחינות מועד א'

א-ה

28.1.18-22.2.18

י"ב בשבט – ז' באדר תשע"ח

יום סגל אקדמי לסמסטר א'

ד

31.1.18

ט"ו בשבט תשע"ח

חופשה

חופשת סמסטר א'

חופשת פורים בתוך חופשת סמסטר.

א - ו

2.3.18 - 25.2.18

י'- ט"ו באדר תשע"ח

ב'

פתיחת סמסטר ב'

א

4.3.18

י"ז באדר תשע"ח

יום האישה הבין-לאומי

ד

7.3.18

כ' באדר תשע"ח

13:15-14:45

אירוע פתיחת סמסטר ב'

מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת

ב

12.3.18

כ"ה באדר תשע"ח

11:15-12:45

בחינות

תקופת בחינות מועד ב'

א-ה

18-29.3.18

ב'- י"ג בניסן תשע"ח

חופשה

חופשת פסח

א-ו

25.3.18-

6.4.18

ט'-כ"א בניסן תשע"ח

טקס לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה

ד

11.4.18

כ"ו בניסן תשע"ח

13:15-14:45

טקס לציון יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

ב

16.4.18

א' באייר תשע"ח

13:15-14:45

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

הלימודים יסתיימו ב- 16:00

ג

17.4.18

ב' באייר תשע"ח

חופשה

יום הזיכרון ויום העצמאות

הוקדם

ד-ה

18-19.4.18

ג'-ד' באייר תשע"ח

שבוע התנסות מעשית מרוכז

לא יתקיימו במכללה לימודים לתואר ראשון. שימו לב - סדנאות הסטאז', לימודי המשך ותכניות התואר השני – הלימודים יתקיימו כסדרם.

א-ה

22-26.4.18

ז'-י"א באייר תשע"ח

אירוע רב תרבותיות

מטעם אגודת הסטודנטים. הפסקת לימודים מאושרת

ד

2.5.18

י"ז באייר תשע"ח

11:15-12:45

ערב יום הסטודנט

הלימודים יסתיימו ב-16:00

א

13.5.18

כ"ח באייר תשע"ח

חופשה

יום הסטודנט

מטעם אגודת הסטודנטים

ב

14.5.18

כ"ט באייר תשע"ח

חופשה

שבועות

א

20.5.18

ו' בסיון תשע"ח

אירוע סיום השנה + פעילות צמי"ד

מטעם אגודת הסטודנטים

ד

13.6.18

ל' בסיון תשע"ח

11:15-12:45

סיום סמסטר ב'
סיום שנה"ל

ה

21.6.18

ח' בתמוז תשע"ח

יום סגל אקדמי לסיום שנה"ל

ב

25.6.18

י"ב בתמוז תשע"ח

בחינות

בחינות מועד א' סמסטר ב'

א-ה

24.6.18- 19.7.18

י"א בתמוז- ז' באב תשע"ח

טקסי הענקת תארים ותעודות

ב-א

2-8.7.18

י"ט-כ"ה בתמוז תשע"ח

בשעות אחה"צ

חופשה

צום תשעה באב

המכללה סגורה נדחה ליום א'

א

22.7.18

י' באב תשע"ח

בחינות

בחינות מועד ב' סמסטר ב'

לא כולל את 9-11.9.18 ערב חג וראש השנה

א-ב

2-17.9.18

כ"ב באלול תשע"ח - ח' בתשרי תשע"ט

תחילת אימוני הוראה לשנת תשע"ט

א

2.9.18

כ"ב באלול תשע"ח

פתיחת שנת הלימודים תשע"ט

א

7.10.18

כ"ח בתשרי תשע"ט

הארות:
1. לוח השנה נקבע במקביל ללוח חופשות בתי הספר של משרד החינוך
2. יתכנו שינויים במועדים שנקבעו
3. האודיטוריום יהיה פנוי שעתיים לפני כל התכנסות. באחריות המרצים בשיעור הקודם להתכנסות לתכנן פעילות חלופית, מתוקשבת או אחרת.
4. הערה לסגל האקדמי: שנה"ל תשע"ח מסתיימת ביום ה', ז' באב, 19.7.18 בתום תקופת הבחינות. היעדרות במהלך שנה"ל מחייבת אישור של הוועדה להיעדרויות סגל אקדמי. לפרטים יש לפנות ליחידת משאבי אנוש בהוראה.
5. בהתאם להמלצת המל"ג המכללה מבצעת התאמות בלוח השנה עבור סטודנטים שאינם יהודים. המכללה רואה חשיבות רבה בכיבוד חופש הדת של כלל ציבור הסטודנטים במכללה.

שימו לב השנה יתקיימו פעילויות וטקסים בין השעות 11:15-12:45 או בין השעות 13:15-14:45 על מנת למנוע ביטול שיעורים שלמים. על כן, יש לשחרר את הסטודנטים מחצית השעה לפני תום השיעור המתקיים בין השעות 10:15-11:45 או 12:15-13:45, והתחלת השיעור המתקיים בין 12:15-13:45 או 14:15-15:45 מחצית השעה מאוחר יותר, היינו: 12:45 או 14:45.

להלן מובאת רשימת החגים הלא יהודיים:

חגי הנוצרים

החג

הקתולים, הלאטינים, האנג'לים והמארונים

היוונים, האורתודוקסים והארמנים

חג המולד

24-26.12.2017

6-8.1.2018
הארמנים:
18-20.1.2018

ראשית השנה

1.1.2018

14.1.2018

ההתגלות

6.1.2018

19.1.2018

הבשורה

נדחה בגלל הפסחא

1.4.2018

7.4.2018
הארמנים:
20.4.2018

יום ראשון של הדקל

25.3.2018

9.4.2018

פסחא (שלושה ימים)**

1-2.4.2018

8-9.4.2018

העלייה השמימה

10.5.2018

10.5.2018

שבועות (יומיים)

4-5.6.2018

4-5.6.2018


חגי המוסלמים

חג אל-אדחה (הקורבן) 1-4.9.2017
הראשון במוחרם (ראש השנה) 21.9.2017
חג מולד הנביא 30.11.2017
לילת אלאיסרא ואל מיעראג' 13.4.2018
צום הרמדאן מתחיל 15.5.2018
חג אל-פיטר 14-17.6.2018

היות וראש החודש נקבע על פי זמן חידוש הלבנה, עלולים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים.

חגי הדרוזים
חג אל-אדחה 1-4.9.2017
חג הנביא שועיב (יתרו) 24-28.4.2018
חג אלח'ידר (אליהו הנביא) 25.1.2018

חמשת המועדים המצוינים להלן סומנו בלוח השנה בסימון בלבד, ללא פירוט בתחתית הלוח, למעט שעת הפעילויות. התאריכים המדויקים מצוינים בטבלאות נפרדות בהמשך.

  • ימים פתוחים
  • ישיבות ראשי היחידות האקדמיות
  • מועדי ישיבות ועדת הוראה
  • סמינריון מחקר בראשות פרופ' זמירה מברך
  • ישיבות הערכה

מועדי הימים הפתוחים
הימים הפתוחים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 16:00 – 19:00

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

משתלמים בחנ"מ בחברה הערבית

16.3.2017

י"ח באדר תשע"ז

כללי

23.3.2017

כ"ה באדר תשע"ז

כללי

18.5.2017

כ"ב באייר תשע"ז

כללי

13.7.2017

י"ט בתמוז תשע"ז

כללי

7.9.2017

ט"ז באלול תשע"ז


מועדי ישיבות ועדת הוראה
הישיבות תתקיימנה בימי רביעי, בין השעות 19:15-17:45

מספר ישיבה

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

1

8.11.2017

י"ט בחשוון תשע"ח

2

6.12.2017

י"ח בכסלו תשע"ח

3

10.1.2018

כ"ג בטבת תשע"ח

4

7.2.2018

כ"ב בשבט תשע"ח

5

7.3.2018

כ' באדר תשע"ח

6

9.5.2018

כ"ד באייר תשע"ח

7

6.6.2018

כ"ג בסיון תשע"ח

8

11.7.2018

כ"ח בתמוז תשע"ח


מועדי סמינריון מחקר בראשות פרופ' זמירה מברך
המפגשים יתקיימו בימי רביעי, בין השעות 17:30-16:00

מספר מפגש

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

1

29.11.2017

י"א בכסלו תשע"ח

2

3.1.2018

ט"ז בטבת תשע"ח

3

24.1.2018

ח' בשבט תשע"ח

4

21.3.2018

ה' בניסן תשע"ח

5

25.4.2018

י' באייר תשע"ח

6

23.5.2018

ט' בסיון תשע"ח

7

20.6.2018

ז' בתמוז תשע"ח


ישיבות ראשי היחידות האקדמיות
המפגשים יתקיימו בימי ד' בין השעות 18:00 - 19:30

מספר מפגש

תאריך לועזי

תאריך עברי

הערות

1

15.11.2017

כ"ו בחשון תשע"ח

2

17.1.2018

א' בשבט תשע"ח

3

14.3.2018

כ"ז באדר תשע"ח

4

13.6.2018

ל' בסיון תשע"ח

מועדי ישיבות הערכה

תאריך

שעות

תאריך

שעות

מסלול

סמסטר א'

סמסטר ב'

ח"מ בחברה הערבית

יום א' – 11.3.2018

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3 – 19:00

יום א' – 1.7.2018

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3 – 11:00

יסודי

יום ב' – 12.3.2018

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3 – 19:00

יום ב' – 2.7.2018

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3 – 11:00

גיל רך

יום ג' – 13.3.2018

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3- 19:00

יום ג' – 3.7.2018

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3 – 11:00

מלמ"מ

יום ג' – 20.3.2018

א/1 - 16:00

יום ג' – 3.7.2018

א/1 -13:30

חינוך מיוחד

יום ב' – 19.3.2018

א/1 – 16:00

א/2 – 17:30

א/3 – 19:00

יום ד' – 4.7.2018

א/1 – 9:00

א/2 – 10:00

א/3- 11:00

על-יסודי

יום א' – 18.3.2018

א/1 – 16:00

יום ה' – 5.7.2018

א/1- 9:00

ולדורף

יום ד' – 14.3.2018

א/1 – 10:00

יום ד' – 4.7.2018

א/1- 10:00