student_portal

moodle

עבודות סמינריוניות ועבודות גמר

         עבודות סמנריוניות

        תואר שני .M.Ed - עבודות גמר


 

עבודות סמנריוניות

1. הגדרה
עבודה סמינריונית היא מחקר עצמאי שבמוקדו מונחת שאלת מחקר (או כמה שאלות מחקר) שהעבודה מנסה להשיב עליה(ן), או תופעה (או כמה תופעות) שהעבודה בודקת, מאפיינת ומנתחת באמצעות ניתוח ודיון במקורות ראשוניים ומשניים הנוגעים לבחינת שאלות אלה. מחקר זה הוא תוצר סופי של דיאלוג מתמשך בין כותב העבודה למרצה-המנחה. כל סטודנט מכין ומגיש עבודה בעצמו, אין לעבוד בזוגות.
היקפה המינימלי של עבודה סמינריונית הוא בין 25-20 עמודים. ההיקף המקסימלי ייקבע על ידי המרצה.


2. מסגרת הכנת העבודה

 • הסטודנטים הלומדים לקראת תואר B.Ed. חייבים בכתיבת עבודות סמינריוניות במקצועות ההתמחות ובחינוך. מספר הסמינריונים נקבע על פי הוראות המסלול או החוג שבו לומד כל סטודנט.

 • יש לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת סמינריון חוגי. במקרים חריגים יכול הסטודנט לבחור נושא לפי נטייתו במסגרת אחרת: קורס (שנתי או סמסטריאלי) שהציון הסופי שקיבל בו הוא לפחות 80, או הדרכה אישית ובתנאי שהמרצה מוכן להדריך בכתיבה וראש החוג מאשר את הנושא ואת המנחה. ככלל יש להימנע מלאשר כתיבת עבודה שלא במסגרת הקורס הסמינריוני החוגי.

 • בחוג לחינוך, כל העבודות הסמינריוניות בחינוך נכתבות במסגרת סמינריון חוגי.

 • אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

 • לא תתקבל לבדיקה עבודה שלא הוכנה בתהליך מסודר של הנחיה, כפי שהדבר נקבע על ידי המנחה.

 • המנחה מחליט אם הקורס הסמינריוני עומד כקורס עצמאי, כך שניתן בו ציון גם אם לא הוגשה עבודה סמינריונית בסופו. המנחה רשאי לקבוע שהגשת טיוטה היא תנאי מעבר בקורס.


3. סוגי עבודות סמינריוניות
המרצה יציין בסילבוס הקורס את המתודולוגיה שבה ייערכו המחקרים. המתודולוגיות הקיימות הן:
    א. עבודה מחקרית עיונית: עבודה העוסקת בהשוואה של מושגים, של דעות, של רעיונות, או בסקירה ביקורתית של נושא מסוים, או בעימות בין גישות ודעות, או בסיכום אינטגרטיבי של נושא מסוים, או בניתוח מרכיבים לפי מודל תאורטי מסוים.
    ב. עבודה מחקרית יישומית: עבודה המתארת פרויקט חינוכי (כמו: יישום שיטת הוראה, דרך טיפול, אמצעי עזר והמחשה) שהסטודנט יעשה במסגרת חינוכית על-פי מודל מתוכנן, בה הוא מסתמך על רקע תאורטי. בעבודה יפורטו ההנחות (על סמך הרקע התאורטי), דרכי הביצוע, התהליך וכן התוצאות בהשוואה לציפיות, או המסקנות בהשוואה להנחות.


4. סיוע בהכנת העבודה
סטודנטים המבקשים עזרה בכתיבה יוכלו להיעזר במל"ב – המרכז לסיוע בכתיבת עבודות. סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים יכולים להיעזר במרכז אתגר.


5. הערכת העבודה
העבודה תוערך על פי התבחינים הבאים (המרצה יציג בפני הסטודנטים את אופן חלוקת הנקודות):
    א. מקוריותו של הנושא או של אופן המחקר.
    ב. דרך הצגת הידע
        • ניסוח שאלת המחקר
        • ניסוח מטרות העבודה
        • הגדרת המושגים
        • עקביות פנימית של הטיעונים
        • הערכה ביקורתית
        • שימוש מושכל בביבליוגרפיה
   ג. ניסוח העבודה ועריכתה
        • מבנה העבודה וארגונה, קשר בין הפרקים
        • בהירות ההבעה
        • מידת הדייקנות של הניסוח
   ד. מיומנויות ומתודולוגיה
        • תיאור דרכי איסוף החומר, התאמתן למשימה, והבהרת מטרתן
        • אופן הצגת הממצאים
        • רלוונטיות החומר לשאלת העבודה ולמטרותיה
   ה. מסקנות העבודה
        • מידת הקשר בין הנחות/שאלות העבודה לבין מסקנותיה, אמינותן וביסוסן.
        • האם מולאו מטרות העבודה.
        • בעבודות כמותניות – האם יש מענה להשערות, האם הוכחו או נדחו.
        • בעבודות איכותניות או עיוניות – האם יש מענה לשאלות המחקר.

   6. שימוש בביבליוגרפיה
        א. המנחה יציג את הדרישות הביבליוגרפיות שלו מכותב העבודה.
        ב. המרצה יקבע כמות מינימלית של מחקרים שייעשה בהם שימוש; כמות זו לא תפחת מ-10 פריטים
            בעברית ו-2 פריטים באנגלית.
         ג. כותב העבודה נדרש לאסוף את הביבליוגרפיה באמצעות חיפוש במאגרי מידע אקדמיים.
         ד. הביבליוגרפיה צריכה לכלול ספרים ומאמרים עדכניים ורלוונטיים לנושא העבודה ולאופייה.
         ה. כותב העבודה נדרש לקבל את אישורו של מנחה העבודה לכל הפריטים המופיעים במפתח
             הביבליוגרפי.
         ו. כותב העבודה יקפיד על שימוש מושכל בביבליוגרפיה: אין לכלול במפתח הביבליוגרפי פריטים שלא
           נעשה בהם שימוש בעבודה, על הכותב לציין גם את תאריך ההדפסה של המהדורה הראשונה של
           הפריט המחקרי שבו הוא משתמש.
        ז. הכותב יקפיד על גיוון בבחירת הביבליוגרפיה – מבחינת שאלות המחקר, המתודולוגיה, מידת
           העדכניוּת ועוד.
        ח. הכותב יקפיד לרשום את הביבליוגרפיה על-פי אחת מהשיטות המקובלות בתחום הדעת שבו נכתבה
            העבודה שעליה המליץ המרצה, ובצורה עקיבה.
            כללי רישום ביבליוגרפיה נמצאים באתר של ספריית המכללה תחת הסעיף "כללי רישום ביבליוגרפי"
        ט. שימוש במרשתת:
            • מותר השימוש בכתבי עת מקוונים שפיטים.
            • השימוש בתוכני אתר וויקיפדיה שנוי במחלוקת, על המרצה להבהיר את עמדתו בעניין זה.
            • יש לנקוט זהירות יתר מפני העתקות. הדרכה צמודה וגיוון בנושאים יפחיתו בעיה זו. על המרצה
              להבהיר לתלמידים את המותר והאסור בתחום זה. חריגה מהוראות אלה תגרור העמדה בפני ועדת
              משמעת. הדברים אמורים במיוחד נוכח זמינותו של חומר במרשתת.

7. הנחיה
ההנחיה תיעשה באופן מודרג ולפי לוח זמנים שיוצג מראש על ידי המרצה (ראו סעיף 8 להלן) הסטודנט יגיש לבדיקה מרכיבים שונים מהעבודה לפי סדר שיקבע המרצה ובמועדים שיידרשו.
לאחר שהשלים הסטודנט כתיבתו של אחד הפרקים, ימסור אותו לבדיקה כשהוא שלם, כתוב לפי הכללים ובהתאם לסיכום בינו לבין המנחה. המנחה יבדוק את הפרק באופן דקדקני ויעיר הערות, וכך ישמש הפרק כדגם לכתיבה נכונה, שממנו ילמד הסטודנט כיצד לכתוב את שאר הפרקים. אין הכרח שיהיה זה הפרק הראשון של העבודה, רצוי שהוא יהיה הפרק המבטא את המהלך המשמעותי ביותר שהסטודנט ביצע.

8. לוח זמנים
המרצה יציג מראש לוח זמנים לכל הכיתה, שבו יצוין זמנו של כל שלב משלבי הכנת העבודה. לוח הזמנים יוצג מראש בסילבוס הקורס או בפורטל הקורס. קיימת חשיבות רבה בעמידה בלוח הזמנים, ורצוי לבטא זאת גם בציון המוענק לכל שלב.
על הסטודנט לסכם עם המרצה על זמני ההנחיה בקיץ, בהתחשב בזמן חופשתו של המרצה.
       א. על הסטודנט להגיש את העבודה עד 30 בספטמבר של אותה שנת לימודים. אם 30 בספטמבר חל
          ביום שישי או שבת, יגיש הסטודנט את העבודה ביום ראשון שלאחר מכן.

       ב. סטודנט המבקש לקבל אישור לדחיית מועד הגשת העבודה בחודשיים יפנה, לפני המועד הרשמי
           להגשת העבודה (30 בספטמבר באותה שנת לימודים), בהתאמה לראש לימודי החינוך, או לראש החוג
           שבמסגרתו נכתבת העבודה.
       ג. אם בקשת הדחייה התקבלה, יעביר ראש לימודי החינוך, או ראש החוג אישור בכתב לסטודנט, למנחה
           העבודה ולמִנהל האקדמי.
       ד. אין לאשר דחייה בהגשת העבודה לאחר ה- 30 בנובמבר, אלא במקרים חריגים באישור דיקן   
           הסטודנטים. דיקן הסטודנטים יעביר את האישור לסטודנט ולמשרד המִנהל האקדמי.
      ה. הגשה החל מ-1 בדצמבר ועד 31 בינואר תחייב תשלום 600 ש"ח .
          הגשה בין 1 בפברואר ל 31 באוגוסט בשנה העוקבת תחייב תשלום 1000 ₪.
          הגשה לאחר 31 אוגוסט בשנה העוקבת תחייב את הסטודנט להירשם מחדש לקורס הסמינריון,
          ובתשלום של 2 ש"ש וכן תשלום עבור שירותים נלווים לפי היקף הלימודים. סטודנט שנרשם לסמינריון
          בשנה שאינה האחרונה ללימודיו – התשלום בגין הגשה באיחור יהיה מחצית מן המופיע לעיל בתנאי
          שההגשה נעשתה עד 31 באוגוסט של השנה העוקבת. (ראה תקנון שכ"ל סעיף טו)
       ו. סטודנטים לתואר שני בתרפיות מחוייבים להגיש שתי עבודות סמניריוניות. עבודה אחת תוגש לפי
          לו"ז "עבודות סמנריוניות" והעבודה השנייה לפי "לו"ז עבודות גמר".

       ז. המרצה יבדוק את העבודה גם אם הוגשה באיחור.9. הגשה
       א. לקראת הגשת העבודה יכתוב המנחה אישור הגשה (הטופס נמצא באתר המכללה, תחת "תקנון
           לסטודנטים", עבודות סמינריונית, הנחיות כלליות) ויחתום עליו. הסטודנט יצרף את האישור לעבודה
           בעת הגשתה למִנהל האקדמי.
       ב. העבודה בצירוף אישור המנחה תוגש למִנהל האקדמי בשני עותקים: אחד מודפס והאחר אלקטרוני.
           מומלצת הדפסה בשני צדי הדף.
       ג. המנחה יחזיר את העבודה לאחר בדיקתה, בצירוף ציון, תוך חודש מיום ההגשה.

10. ערעור על ציון של עבודה סמינריונית
       א. לסטודנט יש זכות לערער על הציון שקיבל על העבודה הסמינריונית.
       ב. הערעור יוגש בכתב למִנהל האקדמי בטופס ערעור על ציון בעבודה סמינריונית המצוי באתר המכללה,
           בתוך חודש ימים ממועד הדיווח על הציון, ויטופל על ידי הרכזת האקדמית הממונה על העבודות        
           הסמינריוניות במכללה. להורדת טוס ערעור על ציון בעבודה סמינריונית לחצו כאן.

       ג. בעקבות הערעור העבודה תימסר לבדיקה של קורא שני.
       ד. הציון הסופי של העבודה ייקבע על ידי שקלול הציון של הקורא הראשון והקורא השני.
       ה. אם יהיה פער של יותר מ-20 נקודות בין שני הבודקים תיבדק העבודה על ידי קורא שלישי, והציון
           שיעניק הקורא השלישי יהיה הציון הסופי של העבודה.

11. אתיקה בניהול מחקר שבו משתתפים בני אדם
לפי הוראות המדען הראשי, סטודנטים להוראה פטורים מקבלת אישור על מחקריהם, בתנאי שפעלו לפי ההוראות המופיעות באתר המדען הראשי.

במקרים של ספק יוגשו ההצעות לבחינת יחידת המחקר של המכללה.
ככלל, בעבודות סמינריוניות שבמוקדן מחקרים אמפיריים שבהם נבדקים בני אדם, יש לשמור על עקרונות אתיים בסיסיים כגון: סודיות, חיסיון, צנעת הפרט. יש להיזהר מפגיעה בשמם של המשתתפים ובכבודם.חזרה למעלה


עבודות גמר תואר שני (.M.Ed )

הנחיות כלליות 

הסטודנטים הלומדים לקראת תואר.M.Ed חייבים בכתיבה של עבודת גמר.  

 • בשיחת מבוא בין המנחה לסטודנט ייקבעו נושא העבודה, לוח מועדים משוער לפגישות הנחיה (שלוש לפחות).
 •  העבודות תוגשנה בשני עותקים: אחד מודפס והאחר אלקטרוני. עותק נוסף יישמר אצל הכותב.

1. מועד הגשת העבודה

 • על הסטודנט להגיש את העבודה עד 31 בדצמבר באותה שנה.
 • סטודנט שלא יגיש במועד את עבודת הגמר, יחויב בקורס נוסף בתשלום, או לחילופין בהנחיית העבודה בתשלום.
 • סטודנט המבקש לקבל אישור לדחיית המועד של הגשת עבודת הגמר, יפנה לפני המועד הרשמי להגשת העבודה (31 בדצמבר באותה שנת לימודים) לראש התוכנית.
 • אם בקשת הדחייה התקבלה, יעביר ראש התוכנית אישור בכתב לסטודנט, למנחה העבודה ולמזכירות התואר השני, על מנת שיישאר בתיקו האישי.
 • אין לאשר הגשת עבודה לאחר ה- 28 בפברואר בשנה העוקבת.
 • סטודנטים לתואר שני בתרפיות מחוייבים להגיש שתי עבודות סמניריוניות. עבודה אחת תוגש לפי לו"ז "עבודות סמנריוניות" והעבודה השנייה לפי "לו"ז עבודות גמר".

2. קנסות על איחורים בהגשת עבודת גמר

 • הגשה של עבודת גמר מיום 1 בינואר (או 1 במרס לפי אישור כנ"ל) ועד יום 30 באפריל של השנה העוקבת תחייב את הסטודנט בתשלום של 600 ₪ בגין האיחור בהגשה.

 • הגשת העבודה מיום 1 במאי ועד 31 באוגוסט של השנה העוקבת תחייב את הסטודנט בתשלום נוסף של 1,000 ₪ בגין האיחור בהגשה.

 • הגשת עבודת הגמר לאחר 31 באוגוסט של השנה העוקבת מחייבת הרשמה מחדש לקורס מלווה ורק לאחר מכן ניתן להגיש את העבודה בתשלום של 2 ש"ש וכן תשלום עבור שירותים נלווים לפי היקף הלימודים. ראה תקנון שכ"ל (סעיף כב)

 

3. הערכת העבודה

 • לצורך בקרה וניתוח מדגם מהעבודות ייבדק על-ידי שני קוראים: מנחה העבודה וקורא שני. 

4. ערעור על ציון של עבודת גמר

 • לסטודנט יש זכות ערעור על הציון שקיבל על עבודת הגמר.
 •  הערעור יוגש בכתב למזכירות התואר השני בטופס המצוי באתר המכללה, בתוך חודש ימים ממועד הדיווח על הציון. טופס ערעור על ציון עבודת גמר.
 •  הערעור יטופל על ידי ראש התוכנית והרכז האקדמי של המכללה.
 •  הציון שייקבע לאחר הבדיקה שבעקבות הערעור (אם יועלה, יישאר או יורד) יהיה הציון הסופי של העבודה.

 • סטודנט רשאי לערער על ציון עד שלוש פעמים במהלך לימודיו.

5. אתיקה בניהול מחקר שבו משתתפים בני אדם

 • כל סטודנט המבקש לעשות מחקר שבני אדם נבדקים בו מחויב לקבל אישור אודות מערך המחקר לפרטיו ממנחה העבודה.
 •  בעבודות גמר שבמוקדן מחקרים אמפיריים שבהם נבדקים בני אדם, יש לשמור על עקרונות אתיים בסיסיים כגון: סודיות, חיסיון, צנעת הפרט. יש להיזהר מפגיעה בשמם של המשתתפים ובכבודם.

 

  חזרה למעלה