teachers_portal

moodle

טפסים ונהלים

לרשותכם טפסים ונהלים להורדה.

לחצו על האייקון משמאל לשם המסמך על מנת להוריד אותו

חופשה
בקשה לאישור חופשה ללא שכר משעות קבועות- עובדי עמותה. pdf_button.png - 582 bytes
בקשה לאישור חופשה ללא שכר משעות קבועות- עובדי מדינה. pdf_button.png - 582 bytes
הוראת קבע בדבר חובת הגשת בקשה לחלת והודעה על שיבה לעבודה עד סוף מרץ בכל שנה. pdf_button.png - 582 bytes


היעדרויות
בקשה לאישור היעדרות במהלך שנת הלימודים בתקופת ימי הלימוד הרגילים ובתקופת הבחינות מסיבות אישיות. pdf_button.png - 582 bytes
בקשה לאישור היעדרות במהלך שנת הלימודים בתקופת ימי הלימוד הרגילים ובתקופת הבחינות לצורך נסיעה לכנסים אקדמיים.
pdf_button.png - 582 bytes
נוהל היעדרות מרצים pdf_button.png - 582 bytes


גמול השתלמות
טופס מסלול אישי - חובת מילוי בקשה מראש להשתתפות בלימודים במוסדות שאינם אוניברסיטה או מכללה אקדמית. לצורך הכרה בגמולי השתלמות. pdf_button.png - 582 bytes
 בקשה לאישור גמולי השתלמות עבור תצוגות של יצירות אומנות. pdf_button.png - 582 bytes
בקשה לאישור גמול השתלמות בעד פרסומים או עבור השתתפות בכנסים בינלאומיים. pdf_button.png - 582 bytes


עבודה נוספת וחלקיות משרה
 בקשה לעבודה נוספת בשכר מעל למשרה אחת – עובדי עמותה. pdf_button.png - 582 bytes
בקשה לעבודה נוספת בשכר מעל למשרה אחת – עובדי מדינה. pdf_button.png - 582 bytes
זכויות וחובות המרצים המועסקים בחלקיות משרה דרך העמותה. pdf_button.png - 582 bytes


שאלונים והצהרת עובד הוראה
שאלון והצהרה של עובד הוראה במכללה מיועד לכל הסגל האקדמי. pdf_button.png - 582 bytes
טופס משרד החינוך – חובת הצהרת עובדי הוראה על היקפי משרה. pdf_button.png - 582 bytes
שאלון עובד הוראה. pdf_button.png - 582 bytes


חלת וגימלה
בקשה לרכישת זכויות לגימלה pdf_button.png - 582 bytes
הוראת קבע בדבר חובת הגשת בקשה לחלת והודעה על שיבה לעבודה עד סוף מרץ בכל שנה. pdf_button.png - 582 bytes


כללי
חובת השימוש בדוא"ל המכללתי בלבד בתקשורת שבין המרצים למכללה. pdf_button.png - 582 bytes
בקשה להערכת תואר/ דיפלומה אקדמית מחו"ל. pdf_button.png - 582 bytes