teachers_portal

moodle

שירותי משרד משאבי אנוש בהוראה

משרד משאבי אנוש בהוראה מיישם את המטרות והמדיניות של המערכת הפדגוגית במכללה בהתייחס לסגל האקדמי והוא פועל בזיקה לחזון המכללה וייעודה, ומחויב לערכים המרכזיים כפי שהוגדרו על ידה.

המשרד פועל באווירה מקצועית ועניינית אך עם זאת, בהתנהלות אישית ותומכת, מתוך אמונה שהדבר תורם לתחושת "בית" של סגל המרצים.

 

המשרד ממוקם בבניין א' חדר 205 .

ימי פעילות א'-ה' , שעות פתיחה: 8:00 - 15:00

 

מנהלת משאבי אנוש-סגל אקדמי:
גב'
מיטל אוזן

02-6558117

meitauz@dyellin.ac.il

גב' ורד רפאל

02-6558144
veredr@dyellin.ac.il

פקס: 02-6558116

פעילות המשרד למשאבי אנוש בהוראה:

בהיותנו כפופים למדיניות האגף להכשרת עובדי הוראה במנהל כוח אדם בהוראה, משרדנו מחויב לסדרי ההיערכות ולתנאי השירות של סגל המרצים, בהתאם להוראות משרד החינוך. כמו כן אנו פועלים בהתבסס על הסכמים קיבוציים, חוזרי מנכ"ל וחוזרי מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה במשרד החינוך.

סגל ההוראה נחלק לשתי קטגוריות העסקה עיקריות:

  1. סגל  שמעסיקו הינו משרד החינוך
  2. סגל שמעסיקו הינו העמותה.

המשרד פועל כחוליה מקשרת בין הסגל האקדמי לבין גורמי פנים במכללה וכן כחוליה מקשרת בין הסגל לבין גורמי חוץ ( משרד החינוך - גף הכשרת עו"ה, גיזברות מחוז ירושלים).


ממשימות המשרד למשאבי אנוש בהוראה:

  1. אכיפת נהלים המתייחסים לכלל הסגל האקדמי במכללה .

  2. קבלה ושיבוץ של מרצים חדשים במכללה בהתאם לקביעת ועדת הקבלה המוסדית.

  3. קבלת קהל ומתן שרות שוטף לסגל המרצים הפעיל בכל נושא הקשור לעדכון תנאי ההשתכרות ( ותק, דרגה, גמולים).

  4. אישורי העסקה, בקשות לחל"ת, בקשות לשעות נוספות, הסדרי חוזים שונים, בקשות להיעדרות לצרכים אקדמיים ואחרים, מענק שעות השתלמות, החזר שכר לימוד, בירורים הנוגעים לשכר, והכוונה בנושאי פרישה.

  5. ייעוץ פרטני והכוונה בנוגע לשכרם, למעמדם ולזכויותיהם של המרצים במכללה.

  6. מעקב אחר נוכחות מרצים בעבודה.

  7. פרסום חוזרי משרד החינוך והמכללה לעדכון הסגל בנושאים רלוונטיים ( לדוגמה, מענקי החזר שכר לימוד ומענקי שעות השתלמות, פרויקט מורי מורים, פרסום שוטף ביחס להוראות חדשות או ריענון הוראות בהסתמך על חוזרי מנכ"ל ועל המדיניות המוסדית).