teachers_portal

moodle

משאבי אנוש בהוראה

משרד משאבי אנוש בהוראה מיישם את המטרות והמדיניות של המערכת הפדגוגית במכללה בהתייחס לסגל האקדמי והוא פועל בזיקה לחזון המכללה וייעודה, ומחויב לערכים המרכזיים כפי שהוגדרו על ידה.

המשרד פועל באווירה מקצועית ועניינית אך עם זאת, בהתנהלות אישית ותומכת, מתוך אמונה שהדבר תורם לתחושת "בית" של סגל המרצים. 

 

 

המשרד ממוקם בבניין א'. ימי פעילות א'-ה', שעות פתיחה: 8:00 - 15:00

מנהלת משאבי אנוש-סגל אקדמי:
גב'
מיטל אוזן

02-6558144 02-6558117
meitauz@dyellin.ac.il

פקס: 02-6558116