teachers_portal

moodle

תקנון – תוספות למרצים

ארגון ונוהל למרצים

הגשת סילבוסים: הגשת הסילבוס היא מחובותיו של המרצה במסגרת משרתו במכללה. במהלך חופשת הקיץ - עד 20 באוגוסט - על המרצה להגיש לראש היחידה סילבוס לכל קורס שילמד בשנה"ל הקרובה. הסילבוס ייערך על פי ההנחיות של ועדת הוראה ויישלח כקובץ בדוא"ל. ראש היחידה יגיש את הסילבוסים במרוכז למזכירות האקדמית עד 1 בספטמבר.

ראש היחידה ידווח לרכזת הבחינות עד 10 בספטמבר באילו קורסים ביחידתו מתקיימות בחינות.

השתתפות בישיבות צוות: השתתפות בישיבות של סגל ההוראה ביחידה האקדמית שהמורה משתייך אליה היא מחובותיו של המרצה במסגרת משרתו במכללה. ראש היחידה אחראי לתדירות המפגשים, לאופיים ולנושאים שיידונו בהם.

מסירת ציוני בחינות ועבודות למִנהל הסטודנטים:

הגשת הציונים במועדים המוגדרים בתקנון היא מחובותיו של המרצה במסגרת משרתו במכללה.

  • ציוני מבחנים: על המרצים להגיש ציוני מבחנים למִנהל הסטודנטים בתוך שבועיים מיום המבחן, באופן מקוון.
  • ציוני עבודות: על המרצים להגיש את ציוני העבודות בתוך חודש ימים לאחר קבלת העבודה. על מרצה הדוחה את מועד הגשת העבודה לכל הכיתה להודיע על כך בכתב למִנהל הסטודנטים.
  • איחור בהקלדת הציון מעבר למועדים הנקובים לעיל מאפשר לתת לסטודנט את הציון הממוצע שלו לאותה שנה כציון חלופי, ע"פ שיקול דעת של הנהלת המכללה. במקרה כזה, כאשר מרצה ימסור את הציון הראוי לדעתו, יוכל רק להוסיף על הציון הממוצע לאותה שנה ולא להפחית ממנו.
  • המכללה תשמור לעצמה, בהסכמת הסטודנט כותב העבודה, עבודה שתמצא ראויה להישמר בארכיון ולשמש לתצוגה. שֵם הסטודנט יופיע על-גבי העבודה השמורה.
  • הסטודנטים חייבים לשמור העתק מצולם של כל עבודה או תרגיל שהוגשו לבדיקה.

קשר עם סטודנטים: על כל מרצה להודיע בתחילת שנה"ל למנהל הסטודנטים על האופן שהוא מעדיף להיות נגיש לסטודנטים באחת או יותר מהאפשרויות האלה: טלפון / טלפון נייד / דוא"ל / שעת קבלה

עבודות סמינריוניות

מרצים בעלי משרה על פי תקן מחויבים בהדרכה ובבדיקה של עד 8 עבודות סמינריוניות בשנה על פי חלקיות משרה. בדיקה של 9 עבודות ומעלה תתוגמל ב- 600 ש"ח לעבודה. יוצאים מכלל זה מורים המלמדים סמינריון, המחויבים בהנחיה ובבדיקה של העבודות בקורס בלבד.

ישיבות הערכה: השתתפות בישיבות הערכה, החוגיות והמסלוליות, בסוף כל סמסטר היא מחובותיו של מרצה במסגרת משרתו במכללה.

היעדרות בימי הוראה: יש להודיע בהקדם האפשרי לרכזת משאבי אנוש בהוראה במִנהל מרצים על היעדרות בגין מחלה, לידה, אבל וכו'.

היעדרות לצרכים אקדמיים: מרצה שמתכנן להשתתף בכינוס אקדמי המתקיים בימי הוראה חייב להגיש בקשה לאישור ההיעדרות. הבקשה תוגש לוועדה הדנה בהיעדרויות לצרכים אקדמיים (במועדים המצוינים בלוח השנה המכללתי) . את טופסי הבקשה אפשר למצוא באתר המכללה ואצל רכזת משאבי אנוש בהוראה.

ארגון בחינות

על המרצים המקיימים בחינות יהיה לדאוג לצילום חומר המבחן ולקבל מבעוד מועד מהממונה על חדר שכפול מחברות בחינה.

החזרת בחינות ועבודות

לאחר הדיווח על הציונים למִנהל הסטודנטים על המרצה לדאוג להחזיר לסטודנטים את הבחינות והעבודות, או להניח אותן במקום המיועד לכך בחדר הסגל האקדמי.