teachers_portal

moodle

תקנון המכללה

 

מועמדים יתקבלו ללימודים במכללה על-פי החלטת ועדת קבלה מכללתית ובמסגרת הנחיות של משרד החינוך.


א. שנת הלימודים האקדמית מתחילה באחד בספטמבר ומסתיימת ב -31 באוגוסט בשנה העוקבת.

ב. הלימודים הסדירים מתחילים בחודש אוקטובר (לאחר שמחת תורה) ומסתיימים בסוף חודש יוני, לפי הלוח האקדמי המכללתי המתפרסם לקראת שנת הלימודים.

ג. ממועד ההתחלה של שנת הלימודים בבתי הספר ועד תחילת הלימודים הסדירים במכללה מתקיימת פעילות לימודים הכוללת התנסות בהוראה, ימי הדרכה מרוכזים, סיורים לימודיים וסדנאות בנושאים מיוחדים. הודעה מפורטת על פעילות זו יקבלו הסטודנטים בתום שנת הלימודים הקודמת או במהלך חופשת הקיץ.

ד. עם תום הסמסטר מתקיימות בחינות ונערכים אימוני הוראה ופעילויות לימודיות שונות. בתום תקופת הבחינות יש חופשת סמסטר.

ה.בתום שנת הלימודים האקדמית במכללה מתקיימות בחינות ופעילויות לימודיות שונות. אימוני הוראה נמשכים עד תום תקופת הלימודים בבתי הספר.

ו. בתכניות שונות מתקיימים לימודים בסמסטר קיץ.

ז.הלימודים מתקיימים בימים א'-ה' בשבוע. בימי ו' מתקיימות פעילויות לימודיות לפי הצורך. השיעורים מתקיימים בין השעות 21:00-08:00


 

ארגון ונוהל לסטודנטים

א. הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" (.B.Ed) מתקיימים ברצף ארבע-שנתי, מלבד בתכנית מצוינים להוראה.

ב. הלימודים במסלולים לתואר שני (.M.Ed) מתקיימים ברצף דו-שנתי.

ג. הלימודים במסלולים לתואר שני (.M.A.A.T) מתקיימים ברצף תלת-שנתי.

ד. משך הלימודים בתכנית להכשרת אקדמאיים להוראה נקבע בייעוץ אישי על פי לימודים קודמים. 

חובות הסטודנט

א. על כל סטודנט לדאוג לעדכון פרטיו האישיים בפורטל הסטודנט (מצב משפחתי, כתובת קבועה, כתובת זמנית, מספר טלפון,דוא"ל וכו'). 

ב. סטודנט שהתקבל ללימודים על תנאי חייב להשלים את החובות הקשורים לתנאי קבלתו למכללה במהלך שנת הלימודים הראשונה.  

ג. קבלת התאמות לסטודנט מאובחן עם צרכים מיוחדים מותנית באישור בכתב ממרכז אתגר במכללה.


ד. נוכחות בשיעורים
 1. על כל סטודנט חלה חובת השתתפות בשיעורים ובכל פעילות לימודית המתקיימת במכללה או מחוצה לה (סיורים, סדנאות, אימוני הוראה וכו') במהלך שנת הלימודים בהיקף של 80% לפחות מהשיעורים אלא אם כן צוין אחרת בסילבוס הקורס (בסעיף: דרישות הקורס). מרצה הקורס אחראי על רישום הנוכחות.
  סטודנט שמכסת היעדרויותיו עולה על 20% ממספר השיעורים בקורס, יקבל ציון נכשל בקורס.
 2. בקורסים רבי משתתפים – קורסים שמספר הסטודנטים בהם גדול מ- 50 – לא חלה על הסטודנטים חובת נוכחות אלא אם כן המרצה יקבע אחרת ויציין זאת בסילבוס של הקורס (בסעיף: דרישות הקורס).
 3. קורס בעל אופי התנסותי (אימוני הוראה*, סדנה, מעבדה וסיור) מחייב נוכחות מלאה של הסטודנט. על סטודנט שנאלץ להיעדר מההתנסות המעשית להודיע מראש למורה המאמן /לגננת המאמנת ולמדריך הפדגוגי והוא יחויב בהשלמות בזמן חלופי.
  *על הסטודנט לקחת חלק גם בפעילות של ביה"ס או הגן המאמן נוסף על הזמן שנקבע להתנסות המעשית.
 4. היעדרות מלימודים בשל שירות מילואים, חופשת לידה, חופשת נישואין (שבוע ימים), אֵבֶל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה (ימי השבעה) אינה כלולה במכסת 20% ההיעדרויות מהלימודים, להוציא לידה המאפשרת היעדרות אחת מהלימודים נוסף על חופשת הלידה.
  חופשת לידה
  ההיעדרות מחופשת לידה הינה בהיקף של שישה שבועות על פי המתכונת הזאת:
  לימודים עיוניים – שישה שבועות רצופים; התנסות מעשית – ארבעה שבועות רצופים ושבועיים נוספים – בתיאום בין הסטודנטית והמדריך הפדגוגי/הדידקטי ובידיעת ראש/ת המסלול.
 5. במקרים אחרים של היעדרות ממושכת יידרש אישור בכתב מדיקן הסטודנטים. לשם קבלת האישור יש ללוות את הבקשה במסמכים מתאימים (רפואיים ואחרים).

 

    


 

א. בחינות

קובץ להורדה של תקנון בחינות תשע"ח

ארגון בחינות

 1. רכז הבחינות יפקח על ניהול תקין של הבחינות ומהלכן.
 2. רכז הבחינות יקבע את מועדי א' ו-ב' של הבחינות ויפרסמם במהלך כל סמסטר. הבחינות תתקיימנה במועד ובחדר שיקבע רכז הבחינות.
 3. במועד א' תתקיימנה הבחינות בהשגחתו של מרצה הקורס.
 4. הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד הבחינה או לקיים בחינה שאינה בימי ההוראה של הקורס ואינה על-פי מערכת שעות הסטודנט/המרצה.
 5. ייתכן שסטודנט ייאלץ להיבחן בשתי בחינות באותו יום.
 6. משך זמן הבחינה נקבע על-ידי המרצה.
 7. המרצה יהיה נוכח בבחינה במועד א' בכל סמסטר, אלא אם כן הוחלט אחרת. אין חובת נוכחות למרצה במועד ב'.
 8. מרצים וסטודנטים אינם רשאים לקבוע מועדים מיוחדים בלא אישורו של רכז הבחינות.

רשאים להשתתף בבחינות מי שמילאו אחר התנאים האלה:

 • סטודנטים שהשלימו את תשלומיהם למכללה;
 • סטודנטים שמילאו חובותיהם בקורס;
 • סטודנטים שיש ברשותם תעודה מזהה רשמית (תעודת זהות או כרטיס סטודנט), הכוללת  תמונה ברורה.

מועדי בחינות סיום קורס

בחינות תתקיימנה בסוף סמסטר א' ובסוף שנת הלימודים בשני מועדים: מועד א' ומועד ב'. התאריכים שייקבעו לקיום הבחינות יפורסמו בפורטל האישי של כל מרצה/סטודנט בראשית שנה"ל.

 • סטודנט רשאי  להיבחן במועד א' ובמועד ב'.
 • ההרשמה למועד ב' תיעשה דרך הפורטל האישי. ההרשמה למועד ב' באחריותו של הסטודנט.
 • סטודנט שלא יירשם למועד ב', לא יורשה להיבחן.
 • אין חובת נוכחות למרצה במועד ב'.

מועד בחינה מיוחד
מועד בחינה מיוחד לסטודנטים שנבצר מהם לגשת למועד הרגיל (מועד א') או למועד הנוסף (מועד ב') של הבחינה.

 1. בקשה למועד מיוחד יש להגיש, בצירוף מסמכים מקוריים, לדיקנט הסטודנטים לא יאוחר משלושה שבועות לאחר מועד ב'. אישור על ההחלטה יימסר לסטודנט בהקדם האפשרי ובכל מקרה לא יאוחר משבוע לפני המועד המיוחד של הבחינה.
 2. סטודנט שאושרה לו בחינה במועד מיוחד, אבל לא הופיע לבחינה ולא הודיע על כך מראש (עד שבוע לפני מועד הבחינה), יקבל ציון 0 בבחינה.
 3. הציון הקובע - בכל מקרה, בין אם נבחן הסטודנט במועד הנוסף או במועד המיוחד, ציון הבחינה האחרון הוא הציון הקובע.
 4. סטודנט חייב להיבחן במועד המיוחד לא יאוחר מהתחלת שנת הלימודים העוקבת.

 

 

 

נסיבות המזכות במועד מיוחד

 

 1. שירות מילואים פעיל - ביום הבחינה; שירות במילואים במשך 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות; או שירות מילואים במשך יותר מ- 9 ימים רצופים או יותר מ- 20 ימים במצטבר במהלך הסמסטר בו היה הסטודנט רשום לקורס, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.
 2. הורות חדשה - בסמוך ליום הבחינה; כשהבחינה נערכה בתקופת הזכאות שנקבעה ליולדת; או כשבחינה של בן זוג של יולדת נערכה שבוע מיום האירוע המזכה, ובתנאי שהומצאו על כך אישורים מתאימים.
 3. אבל - בחינה שהתקיימה עד 9 ימים לאחר פטירתו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה (הורה, אח/אחות, בן/בת זוג, בן/בת) או עד 3 ימים לאחר פטירת סב/סבתא, ובתנאי שהמציא על כך אישורים מתאימים.
 4. אשפוז - בחינה שהתקיימה בתקופת האשפוז של הסטודנט בבית-חולים או ביומיים שלאחר שחרורו, ובתנאי שהמציא על כך אישורים רפואיים.
 5. אישור מדיקנט הסטודנטים – בשל נסיבות בריאותיות מיוחדות או נסיבות יוצאות דופן אחרות שבגינן נבצר מהסטודנט לגשת לבחינה, ובדרך כלל בתנאי שניגש למועד האחר (הרגיל או הנוסף) של הבחינה.

 

כללי התנהלות לפני התחלת הבחינה

 1. על הסטודנט לוודא לפני ההגעה למכללה את מועד הבחינה ואת מיקומו. מיקום הבחינה מופיע בפורטל האישי של הסטודנט.
 2. סטודנט שלא ייכנס לכיתה שאליה הוא רשום בפורטל, לא יורשה להיבחן.
 3. השתתפות הסטודנט בבחינה תתאפשר, רק אם שמו מופיע ברשימה השמית המצויה בידי המרצה/המשגיח. אם שמו אינו מופיע ברשימה, יוכל להשתתף בבחינה רק באישורה של רכזת הבחינות או באישורו של המרצה.
 4. על הסטודנט להציג תעודה מזהה (תעודת זהות או כרטיס סטודנט עם תמונה) לפני המרצה/המשגיח. ללא תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
 5. שליחת אדם אחר להיבחן במקום הסטודנט או התחזות לסטודנט אחר בבחינה משמען עבֵרות משמעת.
 6. סטודנט יורשה להיכנס לבחינה באיחור של 15 דקות בלבד ולא מעבר לכך, אך לא יהיה זכאי לתוספת זמן לכתיבת הבחינה בשל איחורו.
 7. תינוקות/ילדים לא יורשו להיכנס לכיתת הבחינה.
 8. סטודנטיות מיניקות לא יורשו להכניס תינוקות ולצאת ולהיניק במשך הבחינה.
 9. יציאה לשירותים מותרת, רק אם יש משגיח נוסף שנוכח בכיתת הבחינה.
 10. יציאה לשירותים מותרת לנשים בהיריון או בהצגת אישור מיוחד מרכזת הבחינות.

כללי התנהלות בעת הבחינה

 1. עם כניסתו של הסטודנט לכיתת הבחינה יהיה עליו להניח חומרי למידה, חפצים אישיים וכן מחשב נייד/טַבְּלֶט/טלפון נייד, כשהם כבויים וסגורים, בתיקו האישי. התיק יונח ליד שולחן המרצה/המשגיח. סטודנט שאין ברשותו תיק אישי יניח את חפציו, כולל הטלפון הנייד הכבוי, על שולחנו של המרצה/המשגיח.
 2. סטודנטים המשרתים בשירות הביטחון/כוננים לא יורשו להשאיר טלפונים ניידים דלוקים בעת הבחינה.
 3. על הסטודנט לשבת במרווח של כיסא אחד לפחות מסטודנט אחר. פיזור הסטודנטים בכיתת הבחינה ייעשה על ידי המרצה/המשגיח. המשגיח רשאי על-פי שיקול דעתו להעביר סטודנט למקום אחר במהלך הבחינה.
 4. בטרם תחל הבחינה יקבל הסטודנט עותק אחד של הבחינה ומחברת שבה יכתוב את תשובותיו. יש למלא בכל מחברת או שאלון בבחינה רק את מספר תעודת הזהות, כולל ספרת ביקורת, בכתב יד ברור על מנת לשמור על אנונימיות במבחנים.
 5. לאחר שהסטודנט נרשם וקיבל לידיו את הבחינה, הוא נחשב לנבחן. אם הסטודנט אינו מעוניין להמשיך בבחינה, עליו להחזיר את שאלון הבחינה ואת מחברת הבחינה למרצה/למשגיח ויוכל לצאת לאחר 15 דקות בלבד. לאחר עזיבתו, אין הסטודנט רשאי לחזור לכיתת הבחינה.
 6. שאלון הבחינה הוא שאלון אישי, אין להעבירו במהלך הבחינה וחל איסור מוחלט לצלם אותו.
 7. יש לקרוא בהקפדה את ההוראות הכתובות על גבי המחברת ועל גבי שאלון הבחינה.
 8. החומר המותר לשימוש בבחינה הוא זה הנזכר בטופס הבחינה בלבד.
 9. בבחינה שבה החומר סגור יוכל הסטודנט להשתמש במכשירי כתיבה בלבד. מכשירי כתיבה הנתונים בתוך קלמר יוצאו ממנו, כי קלמר אסור בשימוש בעת הבחינה.
 10. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד ולהקפיד על כתב יד ברור ועל ניקיון הבחינה. את התשובות יש לכתוב על גבי עמוד אחד בלבד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. טיוטה תיכתב רק בצדו השני של הדף ותימחק באמצעות סימון מחיקה ברור לפני מסירת הבחינה. בראש עמוד הטיוטה יכתוב הסטודנט "טיוטה" באופן ברור.
 11. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם. סטודנט המבקש לפנות בשאלה או בבקשה למרצה/למשגיח יעשה זאת בהרמת יד.
 12. בתום הבחינה יש למסור את השאלון /מחברת הבחינה למרצה/למשגיח, לחתום ולוודא שהמרצה/ המשגיח סימנו שמחברת הבחינה נמסרה ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.
 13. אם הבחינה, שהחזרתה סומנה, אבדה ואיננה נמצאת, ייגש הסטודנט לרכזת הבחינות לבירור עניינו.
 14. אם יתברר כי חסרים שאלונים, יודיע המרצה/המשגיח לרכזת הבחינות שתטפל בעניין.
 15. סטודנט שנחשד בהעתקה יורשה לסיים את הבחינה, אך פרטיו יועברו לרכזת הבחינות.

 

כללים לסטודנטים בעלי התאמות במבחנים מטעם מרכז "אתגר"

 1. ההתאמות ניתנות רק על-פי ההחלטה שהתקבלה במרכז "אתגר", והן מותאמות לכל סטודנט.
 2. על הסטודנט להציג בפני המרצה את כרטיס ההתאמות שניתן לו ממרכז "אתגר" שבועיים לפני הבחינה. כרטיס התאמות הוא כרטיס אישי, ואין להעבירו לסטודנט אחר.
 3. על הסטודנט להיכנס ל"פורטל הסטודנט" ולציין את פרטי זכאותו להתאמות לפני כל תקופת בחינות, על- פי המועדים שיפורסמו על-ידי מדור הבחינות בתחילת כל שנה אקדמית, כדי לאפשר למדור הבחינות להיערך לתנאי הבחינה המיוחדים שיזמין הסטודנט.
 4. סטודנט שלא ציין את זכאותו להתאמות ב"פורטל הסטודנט" ובשל כך לא הגיעה בקשתו למדור הבחינות, לא יהיה זכאי להתאמות בבחינות.
 5. מתן ההתאמות לסטודנט בעת הבחינה יתאפשר רק בהצגת כרטיס ההתאמות ממרכז "אתגר" ולא על-פי שיקול דעתו של המרצה/המשגיח.
 6. על הסטודנט להצטייד בכל בחינה, הן במועד א' הן במועד ב' הן במועד אחר, בכרטיס ההתאמות ממרכז "אתגר". סטודנט שלא יציג כרטיס התאמות ממרכז "אתגר" בזמן הבחינה, אין לאפשר לו את ההתאמות.
 7. מדור הבחינות ומרכז "אתגר" יפרסמו מדי שנה הנחיות מעשיות מדויקות בנוגע לכל התאמה והתאמה. המרצים והסטודנטים מחויבים לפעול על-פי ההנחיות. ניתן לקרוא את ההנחיות באתר של מרכז "אתגר".

 

סטודנט שלא יכבד את הכללים בתקנון זה, יירשם שמו, תיפסל בחינתו, יימסרו פרטיו לרכזת הבחינות ותדווַח התנהלותו לוועדת משמעת.

 


ב. עבודות המוגשות במסגרת קורסים

 • יש להכין את העבודות לפי כללי הכתיבה האקדמית על פי דרישות המרצים. לא יתקבלו עבודות שלא הוכנו על-פי הכללים האלו.
 • יש לרשום בדף הראשון של העבודה את הפרטים האלה: שם המרצה, שם הקורס, קוד הקורס, שם הסטודנט/ית, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון בבית / טלפון נייד, מסלול / התמחות, תאריך ההגשה.
 • יש להגיש עבודות מודפסות משני צדי הדף.
 • מועד הגשת העבודה ייקבע על ידי המרצה. מועד ההגשה לא יהיה מאוחר משלושים יום ממועד סיום הסמסטר.
 • סטודנט שלא מסר עבודה בזמן, או שקיבל ציון 'נכשל' ייאלץ לחזור על הקורס.
 • על הסטודנט לשמור עותק של כל עבודה שהגיש. אין המכללה אחראית לעבודה שאבדה.

החזרת בחינות ועבודות

 • בחינות ועבודות שהוגשו במסגרת הקורסים יישמרו בארכיב המכללה שנה וחצי בלבד.
 • על הסטודנטים מוטלת האחריות לקחת את עבודותיהם ומבחניהם מהארכיב.

 

בכל שנה ב-1 בינואר ייגרסו כל המבחנים והעבודות שלא נלקחו  במהלך שמונה עשר החדשים (כלומר, שנה וחצי) שקדמו לתאריך זה.

 

          עבודות סמנריוניות

        תואר שני .M.Ed - עבודות גמר


 

עבודות סמנריוניות

1. הגדרה
עבודה סמינריונית היא מחקר עצמאי שבמוקדו מונחת שאלת מחקר (או כמה שאלות מחקר) שהעבודה מנסה להשיב עליה(ן), או תופעה (או כמה תופעות) שהעבודה בודקת, מאפיינת ומנתחת באמצעות ניתוח ודיון במקורות ראשוניים ומשניים הנוגעים לבחינת שאלות אלה. מחקר זה הוא תוצר סופי של דיאלוג מתמשך בין כותב העבודה למרצה-המנחה. כל סטודנט מכין ומגיש עבודה בעצמו, אין לעבוד בזוגות.
היקפה המינימלי של עבודה סמינריונית הוא בין 25-20 עמודים. ההיקף המקסימלי ייקבע על ידי המרצה.


2. מסגרת הכנת העבודה

 • הסטודנטים הלומדים לקראת תואר B.Ed. חייבים בכתיבת עבודות סמינריוניות במקצועות ההתמחות ובחינוך. מספר הסמינריונים נקבע על פי הוראות המסלול או החוג שבו לומד כל סטודנט.

 • יש לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת סמינריון חוגי. במקרים חריגים יכול הסטודנט לבחור נושא לפי נטייתו במסגרת אחרת: קורס (שנתי או סמסטריאלי) שהציון הסופי שקיבל בו הוא לפחות 80, או הדרכה אישית ובתנאי שהמרצה מוכן להדריך בכתיבה וראש החוג מאשר את הנושא ואת המנחה. ככלל יש להימנע מלאשר כתיבת עבודה שלא במסגרת הקורס הסמינריוני החוגי.

 • בחוג לחינוך, כל העבודות הסמינריוניות בחינוך נכתבות במסגרת סמינריון חוגי.

 • אין לכתוב שתי עבודות בהנחיית אותו מנחה.

 • לא תתקבל לבדיקה עבודה שלא הוכנה בתהליך מסודר של הנחיה, כפי שהדבר נקבע על ידי המנחה.

 • המנחה מחליט אם הקורס הסמינריוני עומד כקורס עצמאי, כך שניתן בו ציון גם אם לא הוגשה עבודה סמינריונית בסופו. המנחה רשאי לקבוע שהגשת טיוטה היא תנאי מעבר בקורס.


3. סוגי עבודות סמינריוניות
המרצה יציין בסילבוס הקורס את המתודולוגיה שבה ייערכו המחקרים. המתודולוגיות הקיימות הן:
    א. עבודה מחקרית עיונית: עבודה העוסקת בהשוואה של מושגים, של דעות, של רעיונות, או בסקירה ביקורתית של נושא מסוים, או בעימות בין גישות ודעות, או בסיכום אינטגרטיבי של נושא מסוים, או בניתוח מרכיבים לפי מודל תאורטי מסוים.
    ב. עבודה מחקרית יישומית: עבודה המתארת פרויקט חינוכי (כמו: יישום שיטת הוראה, דרך טיפול, אמצעי עזר והמחשה) שהסטודנט יעשה במסגרת חינוכית על-פי מודל מתוכנן, בה הוא מסתמך על רקע תאורטי. בעבודה יפורטו ההנחות (על סמך הרקע התאורטי), דרכי הביצוע, התהליך וכן התוצאות בהשוואה לציפיות, או המסקנות בהשוואה להנחות.


4. סיוע בהכנת העבודה
סטודנטים המבקשים עזרה בכתיבה יוכלו להיעזר במל"ב – המרכז לסיוע בכתיבת עבודות. סטודנטים בעלי צרכים מיוחדים יכולים להיעזר במרכז אתגר.


5. הערכת העבודה
העבודה תוערך על פי התבחינים הבאים (המרצה יציג בפני הסטודנטים את אופן חלוקת הנקודות):
    א. מקוריותו של הנושא או של אופן המחקר.
    ב. דרך הצגת הידע
        • ניסוח שאלת המחקר
        • ניסוח מטרות העבודה
        • הגדרת המושגים
        • עקביות פנימית של הטיעונים
        • הערכה ביקורתית
        • שימוש מושכל בביבליוגרפיה
   ג. ניסוח העבודה ועריכתה
        • מבנה העבודה וארגונה, קשר בין הפרקים
        • בהירות ההבעה
        • מידת הדייקנות של הניסוח
   ד. מיומנויות ומתודולוגיה
        • תיאור דרכי איסוף החומר, התאמתן למשימה, והבהרת מטרתן
        • אופן הצגת הממצאים
        • רלוונטיות החומר לשאלת העבודה ולמטרותיה
   ה. מסקנות העבודה
        • מידת הקשר בין הנחות/שאלות העבודה לבין מסקנותיה, אמינותן וביסוסן.
        • האם מולאו מטרות העבודה.
        • בעבודות כמותניות – האם יש מענה להשערות, האם הוכחו או נדחו.
        • בעבודות איכותניות או עיוניות – האם יש מענה לשאלות המחקר.

   6. שימוש בביבליוגרפיה
        א. המנחה יציג את הדרישות הביבליוגרפיות שלו מכותב העבודה.
        ב. המרצה יקבע כמות מינימלית של מחקרים שייעשה בהם שימוש; כמות זו לא תפחת מ-10 פריטים
            בעברית ו-2 פריטים באנגלית.
         ג. כותב העבודה נדרש לאסוף את הביבליוגרפיה באמצעות חיפוש במאגרי מידע אקדמיים.
         ד. הביבליוגרפיה צריכה לכלול ספרים ומאמרים עדכניים ורלוונטיים לנושא העבודה ולאופייה.
         ה. כותב העבודה נדרש לקבל את אישורו של מנחה העבודה לכל הפריטים המופיעים במפתח
             הביבליוגרפי.
         ו. כותב העבודה יקפיד על שימוש מושכל בביבליוגרפיה: אין לכלול במפתח הביבליוגרפי פריטים שלא
           נעשה בהם שימוש בעבודה, על הכותב לציין גם את תאריך ההדפסה של המהדורה הראשונה של
           הפריט המחקרי שבו הוא משתמש.
        ז. הכותב יקפיד על גיוון בבחירת הביבליוגרפיה – מבחינת שאלות המחקר, המתודולוגיה, מידת
           העדכניוּת ועוד.
        ח. הכותב יקפיד לרשום את הביבליוגרפיה על-פי אחת מהשיטות המקובלות בתחום הדעת שבו נכתבה
            העבודה שעליה המליץ המרצה, ובצורה עקיבה.
            כללי רישום ביבליוגרפיה נמצאים באתר של ספריית המכללה תחת הסעיף "כללי רישום ביבליוגרפי"
        ט. שימוש במרשתת:
            • מותר השימוש בכתבי עת מקוונים שפיטים.
            • השימוש בתוכני אתר וויקיפדיה שנוי במחלוקת, על המרצה להבהיר את עמדתו בעניין זה.
            • יש לנקוט זהירות יתר מפני העתקות. הדרכה צמודה וגיוון בנושאים יפחיתו בעיה זו. על המרצה
              להבהיר לתלמידים את המותר והאסור בתחום זה. חריגה מהוראות אלה תגרור העמדה בפני ועדת
              משמעת. הדברים אמורים במיוחד נוכח זמינותו של חומר במרשתת.

7. הנחיה
ההנחיה תיעשה באופן מודרג ולפי לוח זמנים שיוצג מראש על ידי המרצה (ראו סעיף 8 להלן) הסטודנט יגיש לבדיקה מרכיבים שונים מהעבודה לפי סדר שיקבע המרצה ובמועדים שיידרשו.
לאחר שהשלים הסטודנט כתיבתו של אחד הפרקים, ימסור אותו לבדיקה כשהוא שלם, כתוב לפי הכללים ובהתאם לסיכום בינו לבין המנחה. המנחה יבדוק את הפרק באופן דקדקני ויעיר הערות, וכך ישמש הפרק כדגם לכתיבה נכונה, שממנו ילמד הסטודנט כיצד לכתוב את שאר הפרקים. אין הכרח שיהיה זה הפרק הראשון של העבודה, רצוי שהוא יהיה הפרק המבטא את המהלך המשמעותי ביותר שהסטודנט ביצע.

8. לוח זמנים
המרצה יציג מראש לוח זמנים לכל הכיתה, שבו יצוין זמנו של כל שלב משלבי הכנת העבודה. לוח הזמנים יוצג מראש בסילבוס הקורס או בפורטל הקורס. קיימת חשיבות רבה בעמידה בלוח הזמנים, ורצוי לבטא זאת גם בציון המוענק לכל שלב.
על הסטודנט לסכם עם המרצה על זמני ההנחיה בקיץ, בהתחשב בזמן חופשתו של המרצה.
       א. על הסטודנט להגיש את העבודה עד 30 בספטמבר של אותה שנת לימודים. אם 30 בספטמבר חל
          ביום שישי או שבת, יגיש הסטודנט את העבודה ביום ראשון שלאחר מכן.

       ב. סטודנט המבקש לקבל אישור לדחיית מועד הגשת העבודה בחודשיים יפנה, לפני המועד הרשמי
           להגשת העבודה (30 בספטמבר באותה שנת לימודים), בהתאמה לראש לימודי החינוך, או לראש החוג
           שבמסגרתו נכתבת העבודה.
       ג. אם בקשת הדחייה התקבלה, יעביר ראש לימודי החינוך, או ראש החוג אישור בכתב לסטודנט, למנחה
           העבודה ולמִנהל האקדמי.
       ד. אין לאשר דחייה בהגשת העבודה לאחר ה- 30 בנובמבר, אלא במקרים חריגים באישור דיקן   
           הסטודנטים. דיקן הסטודנטים יעביר את האישור לסטודנט ולמשרד המִנהל האקדמי.
      ה. הגשה החל מ-1 בדצמבר ועד 31 בינואר תחייב תשלום 600 ש"ח .
          הגשה בין 1 בפברואר ל 31 באוגוסט בשנה העוקבת תחייב תשלום 1000 ₪.
          הגשה לאחר 31 אוגוסט בשנה העוקבת תחייב את הסטודנט להירשם מחדש לקורס הסמינריון,
          ובתשלום של 2 ש"ש וכן תשלום עבור שירותים נלווים לפי היקף הלימודים. סטודנט שנרשם לסמינריון
          בשנה שאינה האחרונה ללימודיו – התשלום בגין הגשה באיחור יהיה מחצית מן המופיע לעיל בתנאי
          שההגשה נעשתה עד 31 באוגוסט של השנה העוקבת. (ראה תקנון שכ"ל סעיף טו)
       ו. סטודנטים לתואר שני בתרפיות מחוייבים להגיש שתי עבודות סמניריוניות. עבודה אחת תוגש לפי
          לו"ז "עבודות סמנריוניות" והעבודה השנייה לפי "לו"ז עבודות גמר".

       ז. המרצה יבדוק את העבודה גם אם הוגשה באיחור.9. הגשה
       א. לקראת הגשת העבודה יכתוב המנחה אישור הגשה (הטופס נמצא באתר המכללה, תחת "תקנון
           לסטודנטים", עבודות סמינריונית, הנחיות כלליות) ויחתום עליו. הסטודנט יצרף את האישור לעבודה
           בעת הגשתה למִנהל האקדמי.
       ב. העבודה בצירוף אישור המנחה תוגש למִנהל האקדמי בשני עותקים: אחד מודפס והאחר אלקטרוני.
           מומלצת הדפסה בשני צדי הדף.
       ג. המנחה יחזיר את העבודה לאחר בדיקתה, בצירוף ציון, תוך חודש מיום ההגשה.

10. ערעור על ציון של עבודה סמינריונית
       א. לסטודנט יש זכות לערער על הציון שקיבל על העבודה הסמינריונית.
       ב. הערעור יוגש בכתב למִנהל האקדמי בטופס ערעור על ציון בעבודה סמינריונית המצוי באתר המכללה,
           בתוך חודש ימים ממועד הדיווח על הציון, ויטופל על ידי הרכזת האקדמית הממונה על העבודות        
           הסמינריוניות במכללה. להורדת טוס ערעור על ציון בעבודה סמינריונית לחצו כאן.

       ג. בעקבות הערעור העבודה תימסר לבדיקה של קורא שני.
       ד. הציון הסופי של העבודה ייקבע על ידי שקלול הציון של הקורא הראשון והקורא השני.
       ה. אם יהיה פער של יותר מ-20 נקודות בין שני הבודקים תיבדק העבודה על ידי קורא שלישי, והציון
           שיעניק הקורא השלישי יהיה הציון הסופי של העבודה.

11. אתיקה בניהול מחקר שבו משתתפים בני אדם
לפי הוראות המדען הראשי, סטודנטים להוראה פטורים מקבלת אישור על מחקריהם, בתנאי שפעלו לפי ההוראות המופיעות באתר המדען הראשי.

במקרים של ספק יוגשו ההצעות לבחינת יחידת המחקר של המכללה.
ככלל, בעבודות סמינריוניות שבמוקדן מחקרים אמפיריים שבהם נבדקים בני אדם, יש לשמור על עקרונות אתיים בסיסיים כגון: סודיות, חיסיון, צנעת הפרט. יש להיזהר מפגיעה בשמם של המשתתפים ובכבודם.חזרה למעלה


עבודות גמר תואר שני (.M.Ed )

הנחיות כלליות 

הסטודנטים הלומדים לקראת תואר.M.Ed חייבים בכתיבה של עבודת גמר.  

 • בשיחת מבוא בין המנחה לסטודנט ייקבעו נושא העבודה, לוח מועדים משוער לפגישות הנחיה (שלוש לפחות).
 •  העבודות תוגשנה בשני עותקים: אחד מודפס והאחר אלקטרוני. עותק נוסף יישמר אצל הכותב.

1. מועד הגשת העבודה

 • על הסטודנט להגיש את העבודה עד 31 בדצמבר באותה שנה.
 • סטודנט שלא יגיש במועד את עבודת הגמר, יחויב בקורס נוסף בתשלום, או לחילופין בהנחיית העבודה בתשלום.
 • סטודנט המבקש לקבל אישור לדחיית המועד של הגשת עבודת הגמר, יפנה לפני המועד הרשמי להגשת העבודה (31 בדצמבר באותה שנת לימודים) לראש התוכנית.
 • אם בקשת הדחייה התקבלה, יעביר ראש התוכנית אישור בכתב לסטודנט, למנחה העבודה ולמזכירות התואר השני, על מנת שיישאר בתיקו האישי.
 • אין לאשר הגשת עבודה לאחר ה- 28 בפברואר בשנה העוקבת.
 • סטודנטים לתואר שני בתרפיות מחוייבים להגיש שתי עבודות סמניריוניות. עבודה אחת תוגש לפי לו"ז "עבודות סמנריוניות" והעבודה השנייה לפי "לו"ז עבודות גמר".

2. קנסות על איחורים בהגשת עבודת גמר

 • הגשה של עבודת גמר מיום 1 בינואר (או 1 במרס לפי אישור כנ"ל) ועד יום 30 באפריל של השנה העוקבת תחייב את הסטודנט בתשלום של 600 ₪ בגין האיחור בהגשה.

 • הגשת העבודה מיום 1 במאי ועד 31 באוגוסט של השנה העוקבת תחייב את הסטודנט בתשלום נוסף של 1,000 ₪ בגין האיחור בהגשה.

 • הגשת עבודת הגמר לאחר 31 באוגוסט של השנה העוקבת מחייבת הרשמה מחדש לקורס מלווה ורק לאחר מכן ניתן להגיש את העבודה בתשלום של 2 ש"ש וכן תשלום עבור שירותים נלווים לפי היקף הלימודים. ראה תקנון שכ"ל (סעיף כב)

 

3. הערכת העבודה

 • לצורך בקרה וניתוח מדגם מהעבודות ייבדק על-ידי שני קוראים: מנחה העבודה וקורא שני. 

4. ערעור על ציון של עבודת גמר

 • לסטודנט יש זכות ערעור על הציון שקיבל על עבודת הגמר.
 •  הערעור יוגש בכתב למזכירות התואר השני בטופס המצוי באתר המכללה, בתוך חודש ימים ממועד הדיווח על הציון. טופס ערעור על ציון עבודת גמר.
 •  הערעור יטופל על ידי ראש התוכנית והרכז האקדמי של המכללה.
 •  הציון שייקבע לאחר הבדיקה שבעקבות הערעור (אם יועלה, יישאר או יורד) יהיה הציון הסופי של העבודה.

 • סטודנט רשאי לערער על ציון עד שלוש פעמים במהלך לימודיו.

5. אתיקה בניהול מחקר שבו משתתפים בני אדם

 • כל סטודנט המבקש לעשות מחקר שבני אדם נבדקים בו מחויב לקבל אישור אודות מערך המחקר לפרטיו ממנחה העבודה.
 •  בעבודות גמר שבמוקדן מחקרים אמפיריים שבהם נבדקים בני אדם, יש לשמור על עקרונות אתיים בסיסיים כגון: סודיות, חיסיון, צנעת הפרט. יש להיזהר מפגיעה בשמם של המשתתפים ובכבודם.

 

  חזרה למעלה 


1. ישיבות הערכה

בסופו של כל סמסטר מתקיימת ישיבת הערכה של המועצה הפדגוגית של המסלול אודות הסטודנטים בשנה הראשונה ללימודיהם. המסלולים ממונים על קיום ישיבות אלה. המועצה הפדגוגית תדון גם בסטודנטים משנים מתקדמות על פי הצורך.

לישיבת ההערכה קודם תהליך הערכה מסודר במסגרת החוגים. בכל חוג מתקיימות ישיבות הערכה, כשבועיים לפני ישיבות ההערכה המסלוליות. ישיבות ההערכה החוגיות מוקדשות לדיון בכל אחד מהמתמחים ולאיתור סטודנטים הדורשים התייחסות מיוחדת. דיווח שמי מרוכז על כל אחד מהסטודנטים מועבר לראש המסלול לקראת ישיבות ההערכה של המסלולים. כל ראש מסלול יפרסם בקרב חברי המועצה הפדגוגית, שבוע לפני הישיבה, את רשימת הסטודנטים שידונו בהם במיוחד.

 

2.הרכב המועצה הפדגוגית של המסלול

המועצה הפדגוגית של המסלול תורכב מראש המסלול, מדריכים פדגוגיים של הסטודנט/ים, מרצים המלמדים את הסטודנט/ים קורסי חובה מסלוליים, נציגים מלימודי יסוד והעשרה, ראשי החוגים שבהם מתמחים הסטודנטים או נציג מטעמם, נציג ההנהלה ונציג/ה ממרכז אתגר. בישיבות ישתתף גם נציג מזכירות המסלול.

 

3.אמות מידה להערכה

ההערכה תתייחס לעניינים האלה:

     א. הישגים לימודיים במקצועות האקדמיים

     ב. התאמה להוראה

4.אפשרויות ההחלטה של המועצה הפדגוגית

      א. המשך לימודים

     ב. מכתב התראה לסטודנט

     ג. הארכה של תקופת ההתנסות המעשית (כרוך בתשלום נוסף)

     ד. חזרה על שנת לימודים (כרוך בתשלום נוסף)

     ה. המלצה על הפסקת לימודים

     ההחלטות בסעיפים ב-ה תינתנה בכתב לסטודנט בתוך שבועיים מיום התכנסות המועצה הפדגוגית.

     

5. ההחלטה של המועצה הפדגוגית

     א. במקרים בהם יש ספק לגבי מידת התאמתו של הסטודנט ללימודים במכללה, על ראש המסלול או נציג מטעמו  לתת לסטודנט משוב על החלטות של המועצה הפדגוגית.

     ב. המשוב יינתן לסטודנט בכתב על ידי ראש המסלול.

     ג. עותק של ההחלטה יועבר לנציג ההנהלה שהשתתף בישיבת ההערכה.

 ערעור על החלטות המועצה הפדגוגית של המסלול

     א. לסטודנט תינתן זכות ערעור בכתב בתוך 14 יום מקבלת החלטותיה של המועצה הפדגוגית.

    ב. הערעור יובא בפני ועדת ערר שהרכבה יהיה: דיקן הסטודנטים, ראש המסלול וראש החוג של הסטודנט.

    ג. ועדת הערר תהיה מוסמכת לקבל את הערעור או לדחותו.

    ד. על ראש המסלול ליידע את הסטודנט בכתב על ההחלטה הסופית של ועדת הערר תוך שבוע ממועד ההחלטה.

 

6. ציונים

 סולם הציונים במכללה

 עד 59 נכשל

60 – 64 מספיק

65 – 74 כמעט טוב

75 – 84 טוב

85 – 94 טוב מאוד

95 – 100 מעולה

הציון יכול להיקבע על יסוד מרכיבים שונים כגון: מבחני ביניים, הגשת עבודות ותרגילים, בחינה בסוף הקורס וכיו"ב. על המרצה ליידע את הסטודנטים בקורס באמצעות הסילבוס בדבר מרכיבי הציון ודרך השקלול שלו.

  

7. תנאי מעבר משנה לשנה

  א. ציון עובר בקורס הוא ציון של 60 לפחות (להוציא קורסים שלגביהם נקבע על ידי החוגים רף מעבר גבוה יותר).

  ב. ציון עובר באימוני הוראה הוא 70 לפחות.

  ג. על סטודנט שנכשל בקורס לחזור על הקורס (חזרה על קורס כרוכה בתשלום נוסף).

  ד. תנאי המעבר משנה לשנה: סטודנט שקיבל ציון נמוך מ-60 ביותר ממחצית הקורסים לא יוכל לעלות לשנת הלימודים העוקבת. יהא עליו להשלים תחילה את מלוא תכנית הלימודים של השנה הנוכחית.

 ה. סטודנט שנה ב' או ג' שנכשל באימוני הוראה לא יוכל להמשיך את לימודיו.

 

8. אמות מידה להצטיינות

תואר ראשון
1. הצטיינות
הענקת הצטיינות מתבססת על אמות המידה האלה:
א) ציון ממוצע של 92 ומעלה לכל היותר ל- 15% מהבוגרים בכל מסלול;
ב) הצטיינות באימוני ההוראה בציון של 92 ומעלה;
ג) סיום הלימודים במועד.
2. הצטיינות יתרה
הענקת הצטיינות יתירה מתבססת על אמות המידה האלה:
א) ציון ממוצע של 95 ומעלה ולכל היותר ל- 3% מכלל הבוגרים בכל מסלול;
ב) הצטיינות באימוני ההוראה בציון של 92 ומעלה;
ג) סיום הלימודים במועד.
לסטודנט יוענק אחד מבין הפרסים האלה על פי בחירתו: מחצית שכר הלימוד לתכנית לתואר שני M.Ed או M.Teach הפועלת במכללה בתנאי שאינו מקבל מימון ממקור אחר, או לחילופין 2,000 ₪.

תואר שני
1. הצטיינות
הענקת הצטיינות מתבססת על אמות המידה האלה:
א) ציון ממוצע של 90– 93 ולכל היותר ל- 15% מהבוגרים בכל תכנית;
ב) סיום הלימודים במועד.

2. הצטיינות יתרה
הענקת הצטיינות מתבססת על אמות המידה האלה:

א) ציון ממוצע של 94 ומעלה ולכל היותר ל- 3% מכלל הבוגרים בכל תכנית;
ב) סיום הלימודים במועד.
לסטודנט יוענק פרס כספי בגובה של 2,000 ₪.

 

 

9. מסירת ציונים

 מסירת ציוני בחינות ועבודות למִנהל הסטודנטים

   א. מבחנים: על המרצים להגיש ציוני מבחנים למִנהל הסטודנטים בתוך שבועיים מיום המבחן באופן מקוון.

   ב. עבודות לסיום קורס: על המרצים להגיש את ציוני העבודות בתוך חודש ימים לאחר קבלת העבודה. על מרצה הדוחה את מועד הגשת העבודה לכל הכיתה להודיע על כך בכתב למנהל הסטודנטים.

   ג. המכללה תשמור לעצמה עבודה שתמצא ראויה להישמר בארכיון ולשמש לתצוגה. שם הסטודנט יופיע על-גבי העבודה השמורה.

   ד. על הסטודנט לשמור העתק של כל עבודה או תרגיל שהוגשו לבדיקה.

 ערעור על ציוני בחינות ועבודות סיום קורס

 • לסטודנט יש זכות ערעור על ציוני בחינות או עבודות.
 • הערעור יופנה לדיקן הסטודנטים .
 • הערעור יוגש בכתב על גבי טופס המצוי באתר המכללה למִנהל הסטודנטים, תוך שבוע מיום פרסום הציונים או החזרת העבודה.
 • ראש החוג, ראש המסלול או דיקן הסטודנטים יפנה את הערעור לערכאה המתאימה על-פי שיקול דעתו.
 • הציון שייקבע לאחר הבדיקה (אם יועלה, יישאר או יורד) יהיה הציון הסופי של הבחינה או העבודה.
 • סטודנט רשאי לערער על ציון עד שלוש פעמים במהלך לימודיו.

להורדת טופס ערעור על ציון לחצו כאן

 

ערעור על ציון באימוני הוראה ובדידקטיקה

 • לסטודנטים זכות ערעור על ציון באימוני הוראה ובדידקטיקה.
 • הערעור יוגש בכתב לדיקן הסטודנטים, על גבי טופס ערעור המצוי באתר המכללה, בתוך שבועיים מיום פרסום הציון. בטופס יפרט הסטודנט את נימוקיו להגשת הערעור.
 • הערעור יובא בפני ועדת ערר שהרכבה יהיה: דיקן הסטודנטים, ראש המסלול, ראש החוג שבו הוגש הערעור והמדריך הדידקטי של הסטודנט. אם הסטודנט לומד במסגרת דו-חוגית מומלץ להזמין גם את המדריך הדידקטי בחוג השני.
 • על הסטודנט לדעת שהציון שייקבע לאחר בדיקה זו (אם יועלה, יישאר או יורד) יהיה הציון הסופי.
 • סטודנט רשאי לערער על ציון עד שלוש פעמים במהלך לימודיו.

 

על תכנית הלימודים של סטודנט שלא סיים את לימודיו ומעוניין לסיימם יחולו הכללים האלה:

 

 • לגבי איחור בהגשת עבודות סמינריוניות נא ראה סעיף "קנסות על איחורים בהגשת עבודה סמינריונית"; 
 • אם ההפסקה היא בת שנתיים, תישמר לסטודנט הזכות להשלים את חובותיו להסמכה על פי התכנית המקורית;
 • אם ההפסקה היא בת  שלוש עד חמש שנים, תיקבע תכנית על פי שיקול דעתו של ראש החוג או ראש המסלול. היקף התכנית והרכבה יתועדו בתיק האישי של הסטודנט;
 • אם ההפסקה היא בת שש שנים לא יהיה תוקף ללימודיו הקודמים וייעשה בלימודיו הקודמים שימוש חלקי בלבד.


 

 • כל סטודנט יכול להפיק את גיליון ציוניו באתר המכללה. סטודנט המבקש גיליון ציונים חתום יחויב בתשלום.
 • במהלך סמסטר א' בשנה ג', על כל סטודנט לגשת למזכירות המסלול לבדיקת חובותיו  האקדמיות לקבלת אישור בכתב על היקפן.
 • סטודנט שסיים שנה ג' ומילא 80% מחובותיו וכל חובות ההכשרה המעשית , ימלא טופס בקשה לאישור ביניים במִנהל הסטודנטים. אם יימצא הסטודנט זכאי לאישור, יישלח האישור לביתו בתוך חודש ימים מיום הגשת הבקשה.

 
 • על סטודנט שהשלים את כל חובותיו האקדמיים, למלא טופס "בקשה לאישור על סיום  לימודים וזכאות לתעודה".
 • מינהל הסטודנטים ישלים את הבדיקה בתוך חודש ממועד הגשת הבקשה.
 • על סטודנט שקיבל הודעה על אי-השלמת חובות לימודיים ומנהליים להשלים את חובותיו.
 • עם השלמת חובותיו יהיה על הסטודנט להגיש טופס בקשה חדש והוא יחויב בתשלום.
 • מועד הזכאות לתעודה או לתואר הוא התאריך שבו סיים הסטודנט את חובותיו האקדמיים והמנהליים.
 • סטודנט שקיבל הודעה על זכאותו לתואר בוגר בהוראה (.B.Ed ) או לתואר שני (.M.Ed) או לתעודת הוראה עד ל- 15 במרס בכל שנה, יקבל את התואר בטקס חלוקת תעודות שיתקיים במהלך חודש מאי בכל שנה.
 • סטודנט שלא השתתף בטקס חלוקת תארים ותעודות יוכל לקבל את התעודה לאחר סיום הטקס מארכיב המכללה בשעות הקבלה.

 המכללה מצפה שהבאים בשעריה יתנהגו בצורה תרבותית נאותה, שיעניקו יחס של כבוד לזולת ושישמרו על רכוש. המכללה מצפה מתלמידיה שישמרו על אתיקה אקדמית נאותה, במכללה ומחוצה לה, בכל מהלך לימודיהם במכללה ובאימוני הוראה.

 

כללי התנהגות

כללי התנהגות בשיעורים, במבחנים,  בטיולים, בעבודה המעשית, בספרייה, ובכל פעולה הקשורה ללימודיו ולהכשרתו של הסטודנט יהיו כפופים לתקנון זה על-פי קביעת המרצה האחראי.

 • העישון בכל מבני המכללה ובשטחים הפתוחים אסור. העישון מותר אך רק  במקומות שהוכרז שמותר לעשן בהם. ראו קמפוס נקי מעישון
 • האכילה בזמן השיעור אסורה.
 • חל איסור מוחלט על שימוש בטלפונים ניידים בזמן השיעורים המתקיימים במכללה אלא אם כן המרצה מבקש להיעזר בהם לצרכים לימודיים.
 • איחורים: על הסטודנט להיות בכיתה עם תחילת השיעור, כלומר  בשעה  שנקבעה. מרצה רשאי לא לאפשר לסטודנט להיכנס לשיעור אחרי שהתחיל ובתנאי שהודיע זאת מראש לתלמידיו.
 • שפת דיבור: ניבול פה, חוצפה ואלימות מילולית אינם מקובלים בכל צורה שהיא.
 • סטודנט שיפריע למהלך התקין של השיעור יורחק ממנו. הרחקה משיעור תיחשב היעדרות.
 • פעילות פוליטית בין כותלי המכללה אסורה.
 • התארגנות שאינה התארגנות פוליטית, חייבת לקבל אישור מההנהלה.
 • סטודנט רשאי להופיע בשם המכללה בהקשר ציבורי (אמצעי תקשורת וכו') רק אם קיבל היתר מיוחד לצורך זה מנשיא המכללה.

כללי התנהגות בספרייה - ראו אתר הספרייה

כללי התנהלות לפני התחלת הבחינה 

 1. על הסטודנט לוודא לפני ההגעה למכללה את מועד הבחינה ואת מיקומו. מיקום הבחינה מופיע בפורטל האישי של הסטודנט.
 2. סטודנט שלא ייכנס לכיתה שאליה הוא רשום בפורטל, לא יורשה להיבחן.
 3. השתתפות הסטודנט בבחינה תתאפשר, רק אם שמו מופיע ברשימה השמית המצויה בידי המרצה/המשגיח. אם שמו אינו מופיע ברשימה, יוכל להשתתף בבחינה רק באישורה של רכזת הבחינות או באישורו של המרצה.
 4. על הסטודנט להציג תעודה מזהה (תעודת זהות או כרטיס סטודנט עם תמונה) לפני המרצה/המשגיח. ללא תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
 5. שליחת אדם אחר להיבחן במקום הסטודנט או התחזות לסטודנט אחר בבחינה משמען עבֵרות משמעת.
 6. סטודנט יורשה להיכנס לבחינה באיחור של 15 דקות בלבד ולא מעבר לכך, אך לא יהיה זכאי לתוספת זמן לכתיבת הבחינה בשל איחורו.
 7. תינוקות/ילדים לא יורשו להיכנס לכיתת הבחינה.
 8. סטודנטיות מיניקות לא יורשו להכניס תינוקות ולצאת ולהיניק במשך הבחינה.
 9. יציאה לשירותים מותרת, רק אם יש משגיח נוסף שנוכח בכיתת הבחינה.
 10. יציאה לשירותים מותרת לנשים בהיריון או בהצגת אישור מיוחד מרכזת הבחינות.

כללי התנהלות בעת הבחינה

 1. עם כניסתו של הסטודנט לכיתת הבחינה יהיה עליו להניח חומרי למידה, חפצים אישיים וכן מחשב נייד/טַבְּלֶט/טלפון נייד, כשהם כבויים וסגורים, בתיקו האישי. התיק יונח ליד שולחן המרצה/המשגיח. סטודנט שאין ברשותו תיק אישי יניח את חפציו, כולל הטלפון הנייד הכבוי, על שולחנו של המרצה/המשגיח.
 2. סטודנטים המשרתים בשירות הביטחון/כוננים לא יורשו להשאיר טלפונים ניידים דלוקים בעת הבחינה.
 3. על הסטודנט לשבת במרווח של כיסא אחד לפחות מסטודנט אחר. פיזור הסטודנטים בכיתת הבחינה ייעשה על ידי המרצה/המשגיח. המשגיח רשאי על-פי שיקול דעתו להעביר סטודנט למקום אחר במהלך הבחינה.
 4. בטרם תחל הבחינה יקבל הסטודנט עותק אחד של הבחינה ומחברת שבה יכתוב את תשובותיו. יש למלא בכל מחברת או שאלון בבחינה רק את מספר תעודת הזהות, כולל ספרת ביקורת, בכתב יד ברור על מנת לשמור על אנונימיות במבחנים.
 5. לאחר שהסטודנט נרשם וקיבל לידיו את הבחינה, הוא נחשב לנבחן. אם הסטודנט אינו מעוניין להמשיך בבחינה, עליו להחזיר את שאלון הבחינה ואת מחברת הבחינה למרצה/למשגיח ויוכל לצאת לאחר 15 דקות בלבד. לאחר עזיבתו, אין הסטודנט רשאי לחזור לכיתת הבחינה.
 6. שאלון הבחינה הוא שאלון אישי, אין להעבירו במהלך הבחינה וחל איסור מוחלט לצלם אותו.
 7. יש לקרוא בהקפדה את ההוראות הכתובות על גבי המחברת ועל גבי שאלון הבחינה.
 8. החומר המותר לשימוש בבחינה הוא זה הנזכר בטופס הבחינה בלבד.
 9. בבחינה שבה החומר סגור יוכל הסטודנט להשתמש במכשירי כתיבה בלבד. מכשירי כתיבה הנתונים בתוך קלמר יוצאו ממנו, כי קלמר אסור בשימוש בעת הבחינה.
 10. יש לכתוב את התשובות בעט בלבד ולהקפיד על כתב יד ברור ועל ניקיון הבחינה. את התשובות יש לכתוב על גבי עמוד אחד בלבד של כל דף. אין לכתוב בשוליים. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה. טיוטה תיכתב רק בצדו השני של הדף ותימחק באמצעות סימון מחיקה ברור לפני מסירת הבחינה. בראש עמוד הטיוטה יכתוב הסטודנט "טיוטה" באופן ברור.
 11. אסור לנבחנים לשוחח ביניהם. סטודנט המבקש לפנות בשאלה או בבקשה למרצה/למשגיח יעשה זאת בהרמת יד.
 12. בתום הבחינה יש למסור את השאלון /מחברת הבחינה למרצה/למשגיח, לחתום ולוודא שהמרצה/ המשגיח סימנו שמחברת הבחינה נמסרה ולעזוב בשקט את חדר הבחינה.
 13. אם הבחינה, שהחזרתה סומנה, אבדה ואיננה נמצאת, ייגש הסטודנט לרכזת הבחינות לבירור עניינו.
 14. אם יתברר כי חסרים שאלונים, יודיע המרצה/המשגיח לרכזת הבחינות שתטפל בעניין.
 15. סטודנט שנחשד בהעתקה יורשה לסיים את הבחינה, אך פרטיו יועברו לרכזת הבחינות.

 

כללי משמעת ואתיקה

 • פעולות אלה תיחשבנה עבירות משמעת:
 • מסירת מידע כוזב להנהלת המכללה, למוריה או לעובדיה, לשם קבלת זכויות כלשהן במכללה.
 • העתקה בבחינות, הונאה בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או במטלה אחרת המוטלת  על הסטודנט במסגרת לימודיו במכללה.
 • קיום פעילות ציבורית ו/או אסיפה ו/או הפגנה בשטח המכללה ללא אישור.
 • הפרת הנהלים של רשויות המכללה (מוריה ועובדיה).
 • פגיעה ברכוש המוסד בזדון או מתוך רשלנות.
 • פגיעה בספרייה, בספרים, בעיתונים, בכתבי עת ובציוד הספרייה.
 • התנהגות שאינה הולמת, או פגיעה באופן ישיר או עקיף במעשה או במחדל בהנהלת  המכללה או בצוות העובדים או במרצה, במדריך או בסטודנט.
 • הטרדה מינית    (ראה - הדיקנט)
 • שימוש לא חוקי או לא נאות במחשבים.

 

סמכות ועדת המשמעת ונוהלי ערעור

הליך הגשת תלונה:

 • תלונה על עבֵירת משמעת תוגש בכתב על-ידי מרצה, סטודנט, או עובד לדיקן הסטודנטים אשר ישמש כיו"ר ועדת המשמעת לדיון בתלונה.
 • העתק מהתלונה יועבר לנשיא המכללה.
 • אם החליט הדיקן שיש מקום לנקוט הליכים, הודעה על כוונה לנקוט הליכים וכן עותק מהתלונה יישלח לסטודנט אשר נגדו הוגשה התלונה.
 • ועדת המשמעת תכונס לדיון בתלונה אך מועד הדיון לא יהא מוקדם מאשר 14 יום מיום משלוח ההודעה לסטודנט אלא אם כן קבע יו"ר הוועדה מועד מוקדם יותר בהסכמת הסטודנט.
 • הודעות בדבר קיום הליך במסגרת וועדת המשמעת יועברו לצדדים בדואר רשום.

הליכי הדיון:

 • בוועדה ישתתפו דיקן הסטודנטים שיהיה יו"ר הוועדה, מגיש התלונה, ראש המסלול של הסטודנט שנגדו הוגשה התלונה ועוד מרצה  מן המכללה.
 • הסטודנט שכנגדו הוגשה התלונה רשאי להביא לוועדה מרצה מטעמו או נציג של אגודת הסטודנטים או אדם אחר אשר יבחר.
 • הסטודנט יוזמן להופיע לפני הוועדה ולהציג את גרסתו.
 • ועדת המשמעת תשמע עדים, תתרשם מהעובדות ומהמסמכים אשר יוצגו בפניה ותחליט ברוב קולות בכל נושא המובא בפניה.
 • דיוני הוועדה יירשמו בפרוטוקול, והחלטה מנומקת בכתב תישלח לסטודנט, למגיש התלונה, לנשיא המכללה ולדיקן הסטודנטים ועותק יוכנס לתיקו האישי של הסטודנט.
 • לא הופיע הסטודנט לדיון ביום שנקבע  בהודעה שנמסרה לו בהתאם לאמור לעיל, רשאי יו"ר הוועדה לקיים את הדיון שלא בפניו וזאת בתנאי שלא הגיעה מהסטודנט בקשה לדחות את הדיון לפחות 7 ימים לפני המועד הנקוב בהודעה וסיבת הדחייה נמצאה מוצדקת ע"י יו"ר ועדת המשמעת.
 • החלטת הוועדה תקבל תוקף מיום הינתנה אלא עם כן יחליט היו"ר אחרת.
 • הנהלת המכללה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בפומבי את החלטת ועדת המשמעת, כמובן ללא ציון זהותם של הסטודנט ומגיש התלונה.

 

שמירת סמכויות:

סמכותה של ועדת המשמעת לדון ולהחליט בעבירת משמעת, אינה נשללת על ידי קיום הליכים פליליים בבית המשפט נגד הסטודנט, או על ידי מתן פסק דין בהליכים אלה. אם ננקטו הליכים פליליים נגד הסטודנט רשאית ועדת המשמעת לדחות את דיוניה עד לסיומם של אותם הליכים, ואף להחליט להימנע מקיום הדיון. במקרה כזה רשאים מגיש התלונה והסטודנט לערער על החלטה זו.

 

ערעור:

 • ערעור על החלטת ועדת המשמעת יוגש לא יאוחר מ- 14 יום מהיום בו נמסרה למערער החלטת הועדה.
 • הערעור יוגש לנשיא המכללה.
 • הערעור יכלול את תיאור המקרה, התלונה, החלטת ועדת המשמעת וכן פירוט השגות המערער.
 • נשיאהמכללה יכנס ועדת ערר והוא עצמו ישמש בה יו"ר. לצדו יהיו דיקן הסטודנטים ואחד ממרצי המכללה ונציג מאגודת הסטודנטים.
 • הדיון בערעור יהיה לא פחות מ – 14 יום מיום הגשת הערעור.
 • המערער יוזמן להשמיע את טיעוניו לפני הוועדה.
 • דיוני הערעור יירשמו בפרוטוקול, והחלטה מנומקת בכתב תישלח לצדדים, ועותק יוכנס לתיקו האישי של הסטודנט המערער.
 • המערער  יקבל את החלטתה ונימוקיה של ועדת הערר בכתב.
 • חוות דעתה של ועדת הערר תהא סופית ומחייבת.

 

עונשים:

 • סטודנט אשר ימצא אשם בעבירת משמעת יוטל עליו אחד או אחדים מהעונשים שלהלן. לא יוטל עונש ללא הליך משמעתי. כל עונש יצוין במסמך שיצורף לתיקו האישי של הסטודנט.
 • התראה.
 • נזיפה.
 • מניעת שימוש במתקני המכללה ובציוד המכללה לתקופה מסוימת.
 • הרחקת סטודנט זמנית מהמכללה.
 • הרחקת סטודנט לצמיתות מהמכללה.
 • ביטול זכויות או הישגים בלימודים אשר נרכשו כתוצאה ממרמה, לרבות שלילת זכות לקבלת תעודה או אישור המעיד על לימודים אלה.
 • הטלת קנס כספי על פי שיעור הנזק.
 • נמצא סטודנט אשם בעבירת משמעת אשר גרמה נזק חומרי למכללה, יהיה בסמכות ועדת המשמעת לחייבו, בנוסף לכל עונש שיוטל עליו או במקומו, לשלם למכללה פיצוי כספי בשיעור שלא יעלה על הנזק שנגרם עקב העבירה.

הפסקת הלימודים היא בסמכותו ובאחריותו של נשיא המכללה.

המכללה רשאית להשעות את לימודיו של סטודנט או להפסיקם מהסיבות האלה:

 • אי עמידה בתנאי קבלה שאושרו לזמן מוגבל;
 • אי-עמידה בדרישות הלימודיות;
 • אי-עמידה בדרישות ההתנסות בהוראה;
 • אי-התאמה להוראה;
 • אי-עמידה בחובות התקנון של המוסד;

 

התנהגות בלתי הולמת ושאינה על פי נוהלי המכללה.

הרחקת סטודנט ממוסד להכשרת עובדי הוראה היא צעד אחרון לאחר שמוצו הדרכים המקובלות של הטיפול בסטודנט, כגון: שיחה, התראה בכתב המציינת את הנושא שבגינו עומד הסטודנט בפני הפסקת לימודיו.

הרחקתו של סטודנט ממוסד להכשרת עובדי הוראה, אין משמעה הרחקה מכל המוסדות להכשרת עובדי הוראה.

 

אי עמידה בתנאי קבלה שאושרו לזמן מוגבל

סטודנט שלא עמד בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו לזמן מוגבל, בהתאם להוראות האגף או בהתאם לאישור מיוחד של מנהל האגף, ובהתאם להתחייבות של הסטודנט המצויה בתיקו האישי, יופסקו לימודיו. החלטת נשיא המכללה, בציון התאריך, תירשם בתיק האישי של הסטודנט.

הודעה בכתב על הפסקת הלימודים תימסר לסטודנט לפחות 14 יום לפני תום הזמן המוגבל לעמידה בתנאי הקבלה המיוחדים שאושרו לו. העתק המכתב יישמר בתיקו האישי.

 

אי-עמידה בדרישות הלימודיות; אי-עמידה בדרישות ההתנסות בהוראה; אי-התאמה להוראה

אם בסוף עונת לימודים (סמסטר) או בסוף שנת הלימודים סטודנט לא עמד בהצלחה בדרישות הלימודיות,  או לא הצליח בהתנסות בהוראה, או נמצא שאינו מתאים להוראה, יופסקו לימודיו.

ההחלטה על הפסקת לימודים תתקבל במסגרת מועצה פדגוגית.

הודעה בכתב על הפסקת הלימודים, חתומה בידי נשיא המכללה, תימסר לסטודנט שלא עמד בחובות ובדרישות דלעיל או נמצא בלתי מתאים להוראה. העתק ההודעה יישמר בתיקו האישי.

במכתב זה תודיע המכללה לסטודנט על זכותו להביא את השגותיו לפני ועדת ערר מוסדית תוך 14 יום מקבלת ההודעה ולהופיע לפניה כדי להשמיע את טיעוניו.

 

הרכב ועדת הערר:

 • דיקן הסטודנטים – יו״ר,
 • חבר הנהלה או מרכז המסלול או מרכז ההתמחות
 • מדריך פדגוגי.

הוועדה תתכנס לדיון תוך 14 יום מקבלת השגותיו של הסטודנט. הסטודנט יוזמן להופיע לפני הוועדה.

פרוטוקול מדיון הוועדה בהשגות הסטודנט והמלצות חברי הוועדה בחתימתם יועברו לאישור נשיא המכללה ויתויקו בתיקו האישי של הסטודנט.

נשיא המכללה יודיע לסטודנט בכתב את ההחלטה הסופית בעניינו תוך שבוע ימים ממועד ישיבת הוועדה.

אם מצא הסטודנט שנוהל הטיפול בהפסקת לימודיו נעשה שלא כדין הוא רשאי לפנות לנציג האגף במכללה ולהביא את השגותיו.

נציג האגף במכללה יכתוב פרוטוקול מהפגישה.

נציג האגף במכללה יבדוק את הפנייה ותשובתו תינתן לפונה  באמצעות המכללה תוך 14 יום מקבלת הפנייה של הסטודנט.

הפרוטוקול ועותק התשובה יישמרו בתיקו האישי של הסטודנט.

אם נחלקו הדעות בין הנהלת המכללה לבין נציג האגף במכללה, יכריע מנהל האגף והכרעתו תהיה סופית.

עותק של מכתב התשובה יתויק בתיק האישי של הסטודנט.

 

אי-עמידה בחובות התקנון של המוסד; התנהגות בלתי הולמת ושאינה על פי נוהלי המכללה

לסטודנט שלא עמד בחובות התקנון, או שהתנהגותו נמצאה בלתי הולמת ומסיבה זו הוחלט על הפסקת לימודיו, תימסר הודעה בכתב כשהיא חתומה בידי נשיא המכללה. העתק מהודעה זו יישמר בתיקו האישי.

הפסקת הלימודים תיכנס לתוקף חודש ימים לאחר מתן ההודעה.

 

 • הפסקת לימודים לזמן קצוב: ועדת משמעת רשאית להחליט על הפסקת לימודים לזמן קצוב. בתום תקופת ההשעיה יוכל הסטודנט לחזור ללימודים, על פי התנאים שנקבעו בוועדת המשמעת.
 • הפסקת לימודים לצמיתות:  סטודנט, שלימודיו הופסקו לצמיתות, לא יוכל לשוב וללמוד במכללה.

 

בהודעת נשיא המכללה על הפסקת הלימודים יודיע המוסד לסטודנט:

 • על זכותו להביא את השגותיו בפני ועדת ערר מוסדית תוך  14יום מקבלת ההודעה;
 • על זכותו להופיע לפני הוועדה ולהשמיע את דברו.

הרכב ועדת הערר המוסדית:

 • דיקן הסטודנטים – יו״ר,
 • חבר הנהלה או מרכז מסלול או מרכז התמחות,
 • מדריך פדגוגי.
 • נציג של אגודת הסטודנטים במכללה

 

הוועדה תתכנס לדיון תוך 14 יום מקבלת השגותיו של הסטודנט. הסטודנט יוזמן להופיע לפני הוועדה.

פרוטוקול מדיון הוועדה בהשגות הסטודנט והמלצת חברי הוועדה בחתימתם יועברו לאישור נשיא המכללה ויתויקו בתיקו האישי של הסטודנט.

נשיא המכללה יודיע לסטודנט בכתב את ההחלטה הסופית בעניינו בתוך שבוע ימים ממועד ישיבת הוועדה.

אם מצא הסטודנט שנוהל הטיפול בהפסקת לימודיו נעשה שלא כדין, הוא רשאי לפנות לנציג האגף במכללה ולהביא לפניו את השגותיו.

נציג האגף ירשום פרוטוקול מהפגישה.

נציג האגף במכללה יבדוק את הפנייה ותשובתו תינתן לפונה  באמצעות המכללה תוך 14 יום מקבלת הפנייה של הסטודנט.

הפרוטוקול ועותק התשובה בכתב יישמרו בתיקו האישי של הסטודנט.

אם נחלקו הדעות בין הנהלת המוסד לבין נציג האגף במכללה, יכריע מנהל האגף והכרעתו תהיה סופית.  עותק של מכתב התשובה יתויק בתיקו האישי של הסטודנט.

במקרה חריג, נשיא המכללה רשאי להשעות סטודנט מלימודים ומהתנסות בהוראה עד לסיום ההליכים והבירורים הקשורים בהרחקתו מהלימודים, אך לא יותר מתקופה של שבועיים.

 

הפסקת לימודים על-ידי הסטודנט

סטודנט שהחליט להפסיק את לימודיו בכל שלב משלבי לימודיו ובכל היקף שעות, יודיע על כך בכתב למדריך הפדגוגי, לראש המסלול ולמנהל הסטודנטים. רק לאחר קבלת ההודעה בכתב במִנהל הסטודנטים, ייערך הסדר כספי עם הנהלת החשבונות, בהתאם להנחיות משרד החינוך.