teachers_portal

moodle

רשת אל-חוטית
רשת אל-חוטית פתוחה זמינה לרשות המרצים והסטודנטים ברחבי הקמפוס.
שם הרשת אליה יש להתחבר היא:Dyellin-Wifi
הסיסמא להתחברות היא: dywifi12