teachers_portal

moodle

הדפסות וצילומים לסגל

לרשות המרצים עומד מערך של מדפסות ומכונות צילום בבניין א' וד' שניתן להשתמש בהם באמצעות כרטיס המרצה.

ניתן לצלם מכל מכונות הצילום שפזורות במכללה.

מדפסות עומדות לרשות המרצים בחדר המורים, בספרייה ובחדרי התרגול, מכונות הצילום משמשות גם כמדפסות.

כל מכונות הצילום והמדפסות (להוציא אלו שבחדר המורים) משותפות למרצים ולסטודנטים.

בתחילת כל שנה נטענים כרטיסי המרצה באופן מרוכז בסכום כסף שאמור להספיק עד סוף שנת הלימודים.

צילומים בכמויות גדולות ניתן ורצוי לבצע באמצעות מר יונס סאדר אחראי צילום ושכפול:

6558129, dy_copy@dyellin.ac.ill

סריקה:

ניתן לסרוק מאמרים, דפים מספר או כל חומר אחר באמצעות מכונת הצילום שנמצאת בחדר המורים בבניין א'.

הוראות הפעלה ניתן למצוא ליד המכונה.

בקרוב ניתן יהיה לסרוק גם ממכונת הצילום שבספרייה.