grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

הרשמה למכינה ללימודי סיוע וטיפול באמצעות אמנות ותנועה
info

לפני ביצוע הרישום למכללה
מומלץ לבדוק עם יחידת הייעוץ וההכוון, אם הינך עומד בתנאי הרישום הנדרש.

טלפון: 3043*. דואר אלקטרוני: m_harshama@dyellin.ac.il

download   ידיעון הרשמה

לאחר השלמת תהליך הרישום המקוון וקבלת אישור הרשמה, חובה לשלוח תוך 10 ימים בדואר למדור רישום במכללה את המסמכים הבאים
:

  1. תמונת פספורט;
  2. צילום תעודת הזהות, כולל הספח;
  3. תעודת בגרות ישראלית ולימודים אקדמיים: מקור או העתק מאושר *;
  4. אישור ציון הבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות והערכה;
  5. צילום אישורים על שרות צבאי/ לאומי;
  6. הצהרה חתומה על ידכם: להורדת ההצהרה.

את כל המסמכים הנ"ל יש לשלוח אל:

מדור רישום, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין,
רח' המעגל 7, בית הכרם, ת"ד 3578, ירושלים, 91035.

הרשמה מלאה תתבצע רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במדור רישום במכללה.

להרשמה המקוונת

אם נתקלת בבעיה בתהליך ההרשמה ניתן לפנות לקבלת עזרה ליחידה לייעוץ ורישום 02-6558125,02-6558160

שימו לב: דמי ההרשמה אינם מוחזרים אף אם המועמד לא יתקבל ללימודים או אם יבטל את הרשמתו מכל סיבה שהיא.

על ההרשמה באמצעות האינטרנט חלים כל כללי ההרשמה הרגילים כפי שהם מופיעים ב"ידיעון ההרשמה לרבות: מועדי הרשמה, מועדי הבחינות הפסיכומטריות, החובה להמציא מידע מלא ואמתי על לימודים קודמים וכדומה.

אם אינכם מעוניינים להירשם בהרשמה מקוונת באמצעות האינטרנט, ניתן לפניות ליחידה לייעוץ  ורישום: 
3043* m_harshama@dyellin.ac.il

(*) הערה בעניין צילומים מאושרים:

  • ניתן לצלם את תעודת הבגרות המקורית במדור רישום במכללה.
  • צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור".
  • הגוף המאשר יכול להיות: מנהל בית הספר, משרד החינוך, המוסד האקדמי או מדור רישום של המכללה.