grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

הרשמה להכשרת אקדמאים להוראה ולימודי תרפיות

 

info

לפני ביצוע הרישום למכללה
מומלץ לבדוק עם היחידה לייעוץ ורישום, אם הינך עומד בתנאי הרישום הנדרש.

טלפון: 3043* דואר אלקטרוני: m_harshama@dyellin.ac.il


תכניות אלו מיועדות לבעלי תואר ראשון.

 
download   ידיעון הרשמה

לאחר השלמת תהליך הרישום המקוון וקבלת אישור הרשמה להגיע לועדת הקבלה שנקבעה לך עם המסמכים הבאים
:


  1. תמונת פספורט;
  2. צילום תעודת הזהות, כולל הספח;
  3. צילום תעודת בגרות;
  4. אישור על לימודים אקדמיים בצרוף גליון ציונים*;
  5. צילום אישורים על שרות צבאי/ לאומי;
את כל המסמכים הנ"ל יש למסור לידי היחידה לקבלת סטודנטים. 
 

הרשמה מלאה תתבצע רק לאחר קבלת המסמכים הנ"ל במדור רישום במכללה.

להרשמה מקוונת לחץ כאן

אם נתקלת בבעיה בתהליך ההרשמה ניתן לפנות לקבלת עזרה ליחידה לייעוץ ורישום: 02-6558125,02-6558160

שימו לב: דמי ההרשמה אינם מוחזרים אף אם המועמד לא יתקבל ללימודים או אם יבטל את הרשמתו מכל סיבה שהיא.

על ההרשמה באמצעות האינטרנט חלים כל כללי ההרשמה הרגילים, כפי שהם מופיעים ב"ידיעון ההרשמה לשנה"ל תשס"ח" לרבות: מועדי הרשמה, מועדי הבחינות הפסיכומטריות, החובה להמציא מידע מלא ואמתי על לימודים קודמים וכדומה.

אם אינכם מעוניינים להירשם בהרשמה מקוונת באמצעות האינטרנט, ניתן לפניות ליחידה לייעוץ ורישום:

 m_harshama@dyellin.ac.il ,*3043

 
(*) הערה בענין צילומים מאושרים:

  • צילום מאושר הוא צילום עליו הוטבעה חותמת הגוף המאשר, חתימה ברורה ושם האדם המאשר, וכן המילים: "זהה למקור" או "נאמן למקור".
  • הגוף המאשר יכול להיות: המוסד האקדמי או מדור רישום של המכללה.