grades-calaculator

 

mitlabtim


לקבלת מידע אנא פנו אלינו ונחזור אליכם בהקדם.
שם פרטי:
שם משפחה:
נייד:
דואר אלקטרוני:

מסלול

מסלול

kabalt studentim facebook

הבחינה הפסיכומטרית

בחינה פסיכומטרית

בחינת הכניסה הפסיכומטרית נערכת על ידי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, והיא אחידה לכל המוסדות והחוגים המשתמשים בבחינה זו כאחד התנאים לקבלה ללימודים. ציון הבחינה תקף לצורך דיון בקבלת המועמד במהלך 7 שנים לפחות. לכן אין סיבה לדחות את הבחינה למועד הסמוך לתאריך ההרשמה למכללה.

 
מבחן יע"ל - מבחן ידע בעברית

מועמדים למכללות שבהן שפת ההוראה היא עברית, אשר יבחרו להיבחן בבחינה הפסיכומטרית שלא בשפה העברית, יחויבו להיבחן בבחינת ידע בעברית (בחינת יע"ל). ניתן להיבחן בבחינת יע"ל בתום הבחינה הפסיכומטרית (ללא תשלום נוסף), או להירשם אליה בנפרד (בתשלום) במועדים המתאימים.

על המכללות ליידע את מועמדיהם אלה על החובה להיבחן בבחינות יע"ל.

מועמדים למכללות שבהן שפת ההוראה היא ערבית ייבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה הערבית.

 

תנאי העמידה במבחן יע"ל הוא ציון 125 ומעלה.


מבחן אמי"ר - מבחן ידע באנגלית

מועמדים שהתקבלו ללימודים על סמך ציוני הבגרות בלבד נדרשים להיבחן בבחינה בשפה האנגלית כדי לאפשר למכללה לעמוד על רמת ידיעותיהם בתחום וכדי שיהיה אפשר לסווג אותם לקורסי חובה באנגלית על פי הרמה שלהם.

נוהלי הרשמה למבחן אמ"יר
ההרשמה לבחינת המיון באנגלית נפרדת מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה למכללות.

ערכת הרשמה המכילה טופס הרשמה וחוברת הדרכה אפשר לרכוש בחנויות הספרים האוניברסיטאיות, וכן בסניפי דואר נבחרים המפורטים באתר רשות הדואר.


מועדי הבחינות
להלן המועדים של הבחינות הפסיכומטריות במהלך תקופת הרישום לשנת הלימודים תשע"ח. בטבלה הבאה מופיעים הפרטים הבאים: מועדי הבחינות, סוג הבחינה, מועד סיום ההרשמה, שפת הבחינה ומיקומה הגיאוגרפי:

 


מועד הבחינה

סוג הבחינה

שפות הבחינה

סיום ההרשמה

 אזורי הבחינה


6,9.4.2017* (ה',א')
י, י"ג ניסן

פסיכומטרית

עברית, ערבית

22.2.2017

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

אמי"ר

 

דרום, י-ם, מרכז, צפון

יע"ל

6.7.2017*       (ה')
י"ב תמוז

 

פסיכומטרית

עברית, ערבית, משולב/אנגלית,
 רוסית, צרפתית, ספרדית

22.5.2017


דרום, י-ם, מרכז, צפון, אצבע הגליל

אמי"ר

 

דרום, י-ם, מרכז, צפון

יע"ל

4-5.9.2017   (ב',ג')
י"ג-י"ד אלול

 

פסיכומטרית

עברית, ערבית

26.7.2017

אילת, דרום, י-ם, מרכז, צפון

אמי"ר

 

דרום, י-ם, מרכז, צפון

יע"ל

15,17.12.2017*(ו',א')
כ"ז, כ"ט כסלו

 

פסיכומטרית

עברית, ערבית

1.11.2017

דרום, י-ם, מרכז, צפון

אמי"ר

 

יע"ל

 

במו"ת- בחינה בתנאים מותאמים

*  בשפות ובבחינות המסומנות נערכת גם בחינה בתנאים מותאמים (במו"ת)

** טופסי ההרשמה לכל מועד צריכים להגיע למרכז הארצי עד תאריך זה. ניתן להירשם בהרשמה

   מאוחרת עד שבעה ימי עבודה לפני מועד הבחינה. ההרשמה המאוחרת היא בתשלום של  
150% מדמי הבחינה הרגילים. הטיפול בנושא זה יעשה ישירות עם מרכז הזימונים.

ערכת הרשמה למבחן הפסיכומטרי ניתן לרכוש בחנות הספרים שבמכללה, בכל חנויות הספרים האוניברסיטאיות וברשת חנויות "סטימצקי".

 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה
מדור לפניות הציבור
ת"ד 26015 ירושלים 91260 
טל': 02-6759555
פקס: 02-6759543
דוא"ל: public@nite.org.il

אתר אינטרנט: http://www.nite.org.ilhttp://www.meidaat.co.il