מכרזים

 המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בדף זה תוכלו למצוא מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, ומידע אחר הקשור לנושא.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:
ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109
ליאור מימוני חשב דוא"ל liorm@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

 

סוג המכרז   נושא המכרז             סטטוס מועד אחרון
להגשת הצעות
מסמכי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים
סגור

מכרז סגור לאספקה והתקנת שילוט פנים וחוץ בקמפוס המכללה 5/2016

הזמנה למכרז בעברית

פעיל
 26.1.2017

כתב כמויות למילוי

מפרט שילוט חוץ

מפרט שילוט פנים

פרוטוקול סיור מציעים

הכרזה על ספק יחיד

הודעה על כונה להתקשר עם חברת תומקס כספק יחיד עבור

אספקה ותפעול של מערכת ניהול המבחנים במכללה הכולל: סריקת מחברות, בדיקת המבחנים, ממשק למערכת המנהל האקדמי ואספקת ציוד וכח אדם לתפעול שוטף של המערכת.

פעיל
13/6/2017

הודעה על ספק יחיד