מכרזים

 המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בדף זה תוכלו למצוא מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, ומידע אחר הקשור לנושא.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:
ארי שליט סמנכ"ל כספים ומנהל דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109
ליאור מימוני חשב דוא"ל liorm@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

 

סוג המכרז   נושא המכרז             סטטוס מועד אחרון
להגשת הצעות
מסמכי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים
סגור

מכרז סגור לאספקה והתקנת שילוט פנים וחוץ בקמפוס המכללה 5/2016

הזמנה למכרז בעברית

פעיל
 26.1.2017

כתב כמויות למילוי

מפרט שילוט חוץ

מפרט שילוט פנים

פרוטוקול סיור מציעים