מכרזים

 המכללה מפרסמת מדי פעם מכרזים פומביים על פי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מסודות להשכלה גבוהה), התש"ע-2010 ועל פי החלטות ועדת המכרזים המכללתית.

בדף זה תוכלו למצוא מידע על פרסום ותוצאות מכרזים, ומידע אחר הקשור לנושא.

בכל הקשור למכרזים ניתן לפנות ל:
ארי שליט סמנכ"ל כספים דוא"ל shalit@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558109
ליאור מימוני חשב דוא"ל liorm@dyellin.ac.il  טלפון 02-6558122

 

סוג המכרז   נושא המכרז             סטטוס מועד אחרון
להגשת הצעות
מסמכי המכרז פרוטוקול סיור קבלנים
פומבי

מכרז פומבי לאספקת והתקנת מערכת כיבוי אוטומטית (ספרינקלרים)

1/2018

 

פעיל
 3.5.2018

הזמנה להגשת הצעות

הזמנה מקוצרת להגשת הצעות בעברית

סכמת מים

מפרט טכני

כתב כמויות

הזמנה להגשת הצעות בערבית

מודל גג מבנה בניין ד' מאגר ומשאבה

מודל חדר פומו

מודל בניין א' קומת קרקע וגן ילדים

מודל קומה ב'

מודל קומה א' אודיטוריום